پاییز بوی مدرسه میدهد .  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

پاییز...  

درخواست حذف این مطلب
آدم هاى دیار من پاييز را دوست دارند پاييز زمستانى است که تب کرده تابستانى است که لرزه کرده بغضى است که رسوب کرده در شب و لرزه پاييز را مى پرستم پاييز عروس تمام فصل هاى زندگیست یادم باشد پاييز که رسید له نکنم برگ هایى که روزى هزاران بار نفس ارزانى ام مى د...

ادامه مطلب  

باز هم اول مهر ، بوی خوب مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

همیشه پائیز باقی خواهد ماند....  

درخواست حذف این مطلب
باید کنار خاطره ها ایستاد باید کنار خاطره ثاقب را در گوش ساعات و سال در گوش سالها و سفرها خواند باید تمام سفرها را با نام خاطره آغازید ای خوب روزگار شی در دل هوای با تو بودن در سر هوای تو را دیدن بعد از تو، روزهاي من ستوه و تنهایی است بعد از تو پنجره غمگين است بعد از تو ، خآطره ها و سراب دیدارت بعد از تو سال من قرنی بعد از تو ساعتم سالیست بعد از تو خاطره های تو خواهد ماند بعد از تو.... بی تو.... هر آوازی آواز یاد تو و ....درد پاييز است بعد از تو فصل پاييز

ادامه مطلب  

متن ادبی مهر  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

سال تحصیلی جدید مبارک  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

پاییز بوی مدرسه می دهد !!!!!!!  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

بوی ماه مهر بوی مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

دخترای کلم سال جدید تحصیلی برهمه شمامبارک.  

درخواست حذف این مطلب
پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

در تکرار ِ پایانِ پاییز.  

درخواست حذف این مطلب
پاييز است. آدم باید ى را داشته باشد که در اين عاشقانه فصل، دستش را در جیبِ کـُتَش بُگذارد و قَدَمهاشان صِدا دَهَد روىِ بَرگهاىِ پاييز. باید باد، موها را بِبَرد تا بوىِ موها، بِپیچَد به روىِ یار. باید آدَمى دَستَش را به پاييز دَهد تا عاشِق بِمانَد. پاييز است. تَنهایى، جان میکاهَد ُ پاييز زَخمِ دِلَت را چَنگ میزَنَد.

ادامه مطلب  

زیبائی های پاییز  

درخواست حذف این مطلب
پاييز خوب . پاييز قشنگ . پاييز رنگ به رنگ . پاييز خوب اما حال خوب می خواهد . حال اگر خوب نباشد پاييز گو باشد یا نباشد . حال خوب از فصل خوب مهم تر است . حال اگر خوب باشد نه فقط پاييز و بهار که تابستان گرم و زمهریر زمستان هم خوب است . ح ان اگر خوب است مواظب باشید تا در اين روزهاي قشنگ پاييز سرما نخورد !

ادامه مطلب  

تو هم با پاییز رفتنی شدی ؟  

درخواست حذف این مطلب
بوی یلدا را میشنوی؟ انتهای خیابان آذر ... باز هم قرار عاشقانه پاييز و زمستان ... قراری طولانی به بلندای یک شب.... شب عشقْ بازیِ برگ و برف... پاييز چمدان به دست ایستاده ... عزم رفتن دارد.... آسمان بغض میکند ... میبارد ... خدا هم میداند که عروس فصلها چقدر دوست داشتنی ست ... دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن میدهد ... آ ين نگاه بارانی اش را به درختان میدوزد ... دستی تکان میدهد ... قدمی برمیدارد سنگين و سرد کاسه ای آب میریزم پشت پای پاييز ... و ... تمام میشود ... پاييز ای آبستن

ادامه مطلب  

پاییز سردمه...  

درخواست حذف این مطلب
امروز اولين باد پاييزی را که حس و سرماش تو وجودم اومد دلتنگ شدم...اون روزها به بهونه ی پاييز لابلای آغوشت خودمو گم می و پاييز میومد و میرفت و باز تو بودی...امسال حتی یه نسیم پاييز منو از پا انداخت...مثه اين که موریانه تمام وجودمو جویده و پوست بدنم روکشی از درون ویرونمه...اين روزها سنگ دلم هم شدی....بغضم، دلت را به درد نمیاره....دلتنگ نمیشی....اشک هامو نمیبينی و غرق در رویاهای خودتی....کاش میتونستم آروم آروم آب بشم و سرریز شم توی عمق نیستی.... نیست شوم شا

ادامه مطلب  

پر از پاییز  

درخواست حذف این مطلب
از پنجره ی اتافم پاييز را می نگرم باران را رنگ رنگ درختان را هوایش کنج دلتنگیست بهانه است آسمان با بهانه ی پاييز می بارد هوای من از تو پاييز است آسمان من از تو ابری روزهاي من از تو باران اتاق من پر از پاييز است من پر از بهانه برای نوشتن من از جای خالی تو سرشار پنچره به تماشای پاييز می نشيند اتاق من پر از دلتنگی های پاييز می شود

ادامه مطلب  

پر از پاییز  

درخواست حذف این مطلب
از پنجره ی اتافم پاييز را می نگرم باران را رنگ رنگ درختان را هوایش کنج دلتنگیست بهانه است آسمان با بهانه ی پاييز می بارد هوای من از تو پاييز است آسمان من از تو ابری روزهاي من از تو باران اتاق من پر از پاييز است من پر از بهانه برای نوشتن من از جای خالی تو سرشار پنچره به تماشای پاييز می نشيند اتاق من پر از دلتنگی های پاييز می شود آدمی که هیچگاه شاعر نبود

ادامه مطلب  

پاییز و یلدا  

درخواست حذف این مطلب
پاييز جان نرو, پاييز جان بمان بامن قدم بزن, بامن غزل بخوان پاييز جان نرو, پاييز جان بمان یلدا بهانه است, دام است و دانه است یلدا بلندنامه پر شاخ و شانه است تحریم روزهاي پر از عاشقانه است,,یک قطعنامه است یلدا بلند میشود که کوتاه تر شوی یلدا عروس بزک شده یک فسانه است تامن زتو,,زتو,,زتو آرام بگذرم پاييز جان نرو, پاييز جان بمان بعد از تو حس رابطه ها سرد میشود 9ماه فصل گونه های دلم زرد میشود اين من دوباره از خود من طرد میشود پاييز جان نرو, پاييز جان بمان

ادامه مطلب  

پاییز رنگارنگ  

درخواست حذف این مطلب
پاييز امد تا فصلی نو را شروع کند مدتی است که حتی بوی هواهم تغییر کرده وعطر پاييز به مشام می رسدمیتوانیم حس کنیم که هواهم تغییر کرده ولی انگارطبیعت هم می داندکه چه موقع هنگام تغییر ونو شدن است وبه مایاد می دهدکه از تغییر نترسیم به فصل مرکبات وانار رسیدیم فصلی که دانه های زرد و سرخ انار را درکنار هم دارد ونقاش ماهر طبیعت چقدر زیبا رنگ هارا کنارهم میچيند وتازه هر اناری را که می چشیم وحتی هردانه آن طعم متفاوتی دارد .وچند روزی بیشتر به آمدن مهر نم

ادامه مطلب  

خَزانِ بى ما  

درخواست حذف این مطلب
محبوبِ من! خَزان، عُمرِ پادشاهیَش رو به آخــِر است. میدانى؟ پاييز فَصلِ من اَسْت. فَصلِ ما بود ُ و باد ُ و برگها ُ سیگار ُ کُتِ طوسى. پاييز، فَصلِ من است، فَصل ِ ما بود. پاييز هر سال مى آید ُ میرَوَد. ما یِکبار، آمَدیم ُ رَفتیم تا اَبد. تُ خوبى محبوبِ من؟

ادامه مطلب  

بوی ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
پ اییز بوی مدرسه می دهد، بوی کیف و کتاب نو و مدادهایی که تا به حال تراش نخورده اند.پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی کلاس هایی رنگ شده، نیمکت هایی تازه و تخته سیاهی که اول سال حس سیاه بود و هنوز هیچ تکه گچی ردی روی آن باقی نگذاشته بود. پاييز بوی مدرسه می دهد، بوی آدم های جدیدی که قرار است 9 ماه تمام همکلاسی اشان باشی. آدم هایی که بعدها مثل حیاط وسط آن چهاردیواری بزرگ دست نیافتنی می شوند. پاييز بوی مدرسه می دهد؛ هم برای ک ن و نوجوانانی که اين روزها از اين

ادامه مطلب  

پاییز فصل عاشقی  

درخواست حذف این مطلب
میگن پاييز فصل زردی و سردی و خزان است اما من میگم انیکه از عشق بویی نبردن اينو میگن. پاييز فصل خش خش های قدم های عاشقونه دست به دست توی کوچه باغهاست. فصل رنگهای گرمه. فصل زرد وقرمز و نارنجی. فصل بارونهای نم نم . چک چک های بارون روی ناودونی. قدم های عاشقونه ی بدون چتر. پاييزت مبارک

ادامه مطلب  

خابالو نوشته  

درخواست حذف این مطلب
توی تاریک و روشن دم غروب زیر باد کولر لا به لای چين های پتوی الیافی با طرح های قهوه ای و کرم رنگ ، خیس و بیحال برگشته از است ، گوش س به آلبوم جدید احسان ... خیالم پر میکشد به روزهاي خیلی دور، روز هایی که نمیفهمدم دلیل میگرن مادر چیست؟ به روزهايی که نان بربری خیلی خوش طعم بود، روزهاي خواندن و فکر ، روزهاي شیطنت ، روزهاي عقل کل بودن روزهاي تنهایی ، روزهاي شلوغی ... روزهايی که من امروز را ساختند! روزهاي در گذر پنج ، ده ، پانزده ، بیست ، بیست و پنج درست

ادامه مطلب  

بیا کمى سکوت را بنویسیم!!  

درخواست حذف این مطلب
بعد از خوندن نفس گیر چاه و آونگ آلن پو و نقد و اين حرفا با پگى زدیم بیرون و تو دل سرماى دندون لرزون نشستیم و حرف زدیم و حرف زدیم و حرف زدیم... ***** "جمشید، اگه پاييز اينقدى که تو میگى خوبه چرا همه رفته بودناشونو میزارن برا پاييز چرا پاييز هیشکى برنمیگرده..." چهرازى **** دلم برا چهرازى تنگ شده آرام، باخبر باش!!

ادامه مطلب  

عروس فصل ها  

درخواست حذف این مطلب
پاييز برای من واقعا شروع فصلی پر از خاطرس.... پاييز و دوس دارم به خاطر روزهاي دلگیرش .... به خاطره زود شب شدن .... و شبهای دلگیرترش .... پاييزو دوس دارم چون نفس های ا پاييز قراره بشه جز بهترين روزهاي عمرم... پاييز و دوس دارم بخاطر ارووم و بی صدا اومدنش به خاطر خاص بودن و عجیب بودن اين ماه به نظرم عروس فصل هاس ... یه ابهت خاصی داره اين ماه خوشحالم بابت اومدنش حس میکنم باوجود پاييز ب خدا نزدیک و نزدیک تر میشم نمیدونم شاید من ادم عجیبیم (... ) یا شاید واقعا اين

ادامه مطلب  

خزان عشق  

درخواست حذف این مطلب
سلام پاييز... سلام مریم... اينبار هم پاييز را دارم و مریمم را ...نه نمیدانم اين خزان برگ ریز را چه میشود که با آمدنش عاشقان را عاشق تر و واله تر و شیداتر میسازد و برگهای خاطرات را بجای زرد ...سبزتر از همیشه میکند مریمم...پاييز آمد و تو نیامدی...برای چندمين بار پاييز بی تو را تجربه میکنم و در خزان فصلها به خزان عشقمان می شم به تویی که با رفتنت ش تم و ش تم و ش تم نمیدانم چرا قلبم هنوز میزند و چشمان چرا میبيند...؟؟؟؟ شاید هنوز هم به آمدنت مشتاقم و برگشتت را

ادامه مطلب  

پاییز  

درخواست حذف این مطلب
پنجره را که باز کنی همه چیز نارنجی است! و دَمی بعد دوباره شروع می شود باران های تند چتر های باز دلشوره های خیس خورده پشت چراغ های قرمز فال های نم کشیده انارهای سرخ نارنگی های سبز دوباره شروع می شود روزهاي نصفه نیمه بی پایان عطر قهوه های تلخ کنج کافه ها نیمکت های خط خطی ایستگاه های شلوغ ترافیک های صبور شروع دوباره ی زندگی... پر از بوی برگ، بوی خاک، بوی عشق...

ادامه مطلب  

عاشقانه های پایــــــیــــز  

درخواست حذف این مطلب
پاييز موجود خفنی است. کمی خودشیفته است و هی به لبا س هایش پز می دهد. کمی هم خودنماست ... به خاطر همين اين جور با خودخواهی در خیابان ها راه می رود. بعد با کفش های نوک تیز براقش، برگ های خشک و رنگی رنگی را له می کند. پاييز خیلی دوست دارد از او ع بگیرند. هی جلوی دوربين ژست می گیرد. لبخند می زند. سرش را کج می کند. موهایش را اين سو و آن سو شانه می زند برای ا ين که او خود نماست. پاييز به همه ی نقاشان معروف دنیا گفته است لطفاً پرتره ی مرا بکشید. لطفاً از رنگ های

ادامه مطلب  

یلدا...  

درخواست حذف این مطلب
بوی یلدا را می شنوی؟ انتهای خیابان آذر... باز هم قرار عاشقانه ی پاييز و زمستان... قراری طولانی به بلندای یک شب... شب عشق بازی برگ و برف... پاييز چمدان به دست ایستاده! عزم رفتن دارد... آسمان بغض می کند... خدا هم می داند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی ست... کاسه ای آب می ریزم پشت پای پاييز... و... تمام می شود... پاييز ای آبستن روزهاي عاشقی! رفتنت به خیر و سفرت بی خطر

ادامه مطلب  

پاییز..  

درخواست حذف این مطلب
دیدی که بهار بی تو سرد است پاييز تر از خزان زرد است آن شب دل من ش ته تر شد دیگر همه چیز رنگ درد است دیگر همه جا سکوت دلگیر دست و دل من اسیر زنجیر ای روح پر از ترانه من خاموش ترين بهانه را گیر دیگر نروم به سوی مستی حظی نبرم ز می پرستی ای آن که نداری خبر از من سرچشمه ی هر غمم تو هستی دیگر به بهار خنده ام نیست باران صفا دهنده ام نیست ای آن که دلم اسیر عشقت بر بام دلت؛ پرنده ام نیست؟ شعرم همگی سرود درد است گفتم که بهار بی تو سرد است گفتم که بهار بی تو دیگر

ادامه مطلب  

1395/08/11  

درخواست حذف این مطلب
به نام خدا سلام به شما پدران و مادران گرامی فعالیتهای امروز گلهای باغ زندگیمون واحد کار پاييز( میوه های پاييزی): لیموشیرين( کاردستی و رنگ آمیزی) بازی آزاد آموزش روزهاي هفته در قا و شعر شعر خوانی: شعر لیمو شیرين بازی با توپ حرکات نمایشی حیوانات

ادامه مطلب