ماه مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی . خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی . می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم زشوق بچه ها . اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط . خنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنید . از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید . سرخ بر تخته سیاه مدرسه باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه

ادامه مطلب  

شعر باز امد بوی ماه مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی . خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی . می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم زشوق بچه ها . اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط . خنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنید . از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید . سرخ بر تخته سیاه مدرسه باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه

ادامه مطلب  

بازگشایی مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
بوی ماه مهر باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه از سرود صبحگاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید روز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه

ادامه مطلب  

تبریک ماه مهر  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر، ماهِ مهربان نوِرِ خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه

ادامه مطلب  

باز هم مهر، باز هم مهربانی، باز هم بوی درس  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر، ماهِ مهربان نوِرِ خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاهِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسهبوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسهاز میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسهباز می بينم زشوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسهزنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسهباز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسهروز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال جدید تحصیلی مبارک باد

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسهبوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسهاز میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسهباز می بينم زشوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسهزنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسهباز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسهروز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال جدید تحصیلی مبارک باد

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسهبوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسهاز میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسهباز می بينم زشوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسهزنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسهباز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسهروز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال جدید تحصیلی مبارک باد

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسهبوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسهاز میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسهباز می بينم زشوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسهزنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسهباز هم بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسهروز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال جدید تحصیلی مبارک باد

ادامه مطلب  

ماه مهر ماه مهربانی و بازگشایی مدارس بر معلمان و دانش آموزان عزیز مبارک باد  

درخواست حذف این مطلب
از می آید صدای مدرسه بانگ شادی هوی و های مدرسه مرغ دل پر می زند از اشتیاق در هوای با صفای مدرسه زنگ تفریح است و خوش پیچیده است عطر بازی در فضای مدرسه بوی مهر و مهربانی میدهد ماه مهر و ابتدای مدرسه از میان خاطرات کودکی می روم تا جای جای مدرسه ناظم مدرسه می گوید : سلام بچه های با وفای مدرسه جایتان در قلب ما ، خوش آمدید پایتان بر چشمهای مدرسه

ادامه مطلب  

بوی ماه میرسه  

درخواست حذف این مطلب
بوی ماه مهر باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه از سرود صبحگاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید روز اول لاله ای خواهم کشید سرخ بر تخته سیاه مدرسه

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مدرسه - قیصر امین پور  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسهبوی بازی های راه مدرسه بوی ماه ِ مهر ، ماه ِ مهربانبوی خورشید پگاه ِ مدرسه از میان کوچه های خستگیمی گریزم در پناه مدرسه باز می بينم ز شوق بچه هااشتیاقی در نگاه ِ مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاطخنده های قاه قاه مدرسه باز هم بوی باغ را خواهم شنیداز سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشیدسرخ بر تخته سیاه مدرسه قیصر امين پور آهنگ بوی ماه مدرسه

ادامه مطلب  

تعطیلی مدارس  

درخواست حذف این مطلب
در ایران : هوا آلوده است؛ مدرسه تعطیله جشنه؛ مدرسه تعطیله عزاست؛ مدرسه تعطیله هوا گرمه؛ مدرسه تعطیله هوا سرده؛ مدرسه تعطیله عید نوروزه؛ مدرسه تعطیله اجلاس بين المللی داریم؛ مدرسه تعطیله یک هفته مونده به عید؛ مدرسه تعطیله یک هفته بعد سیزده بدر؛ مدرسه تعطیله و اين لیست می تواند همين طور ادامه یاید ... و اما ... ژاپن پس از سونامی ... منبع: http://newmethod. /

ادامه مطلب  

مهر ماه ، آغاز شکوفایی  

درخواست حذف این مطلب
اين چند روز خیلی دنبال شعری با موضوع « مهر و مدرسه » گشتم زیباترين شعری که دیدم شعر خاطره انگیز " باز آمد بوی ماه مدرسه " مرحوم قیصر امين پور بود که حال و هوایی ک نه دارد : باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازیهای راه مدرسه بوی ماه مهر، ماه مهربان بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه ها ی خستگی می گریزم د ناه مدرسه باز می بينم زشوق بچه ها اشتیاقی درنگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبح گاه مدرسه روز

ادامه مطلب  

پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی  

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فایلکو پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی با و پر سرعت . پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 10         چکیده اين مقاله مدارس را با نگاهی به ویژگی های مدرسه ها بر اساس نوع سازمان ها و فعالیت های محوری آنها تقسیم بندی می کند. مدارس به پنج دسته تقسیم شده و شش محور سازمانی مهم در ارتباط با اين مدرسه ها مورد بررسی قرار می گیرند. پنج نوع مدرسه عبارتند از: سنتی، خام، دارای عملکرد بهبودیافته، پیشرو و دارای عملکرد عالی

ادامه مطلب  

پاییز  

درخواست حذف این مطلب
باز هم پاییز رنگارنگ اومده که همه جا رو با بر درختاش ، با صدای بارونش و هوای سردش پر کنه . پاییزتون سونیکی باد !!!!!! باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه ، باز آمد بوی ماه مدرسه بوی شادی های توی مدرسه ..................

ادامه مطلب  

پاو وینت بررسی مسجد - مدرسه غیاثیه  

درخواست حذف این مطلب
پاو وينت بررسی مسجد - مدرسه غیاثیهپاو وينت بررسی مسجد مدرسه غیاثیه در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxمشخصات فایلتعداد صفحات27حجم1 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxدسته بندیمعماری و شهرسازیتوضیحات کاملپاو وينت بررسی مسجد - مدرسه غیاثیه در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فهرست مطالب: موقعیت مکان مسجد مدرسه غیاثیه پلان ونما مسجد مدرسه غیاثیه تاریخچه مسجد مدرسه غیاثیه تشریح وضعیت معماری و ی مسجد مدرسه غیاثیه مسجد مدرسه غیاثیه سردرمسجد

ادامه مطلب  

مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
کیا دوست دارند مدرسه ها شروع شوند ؟؟؟؟ من یک کوچولو دلم می خواد برم مدرسه ، با بچه ها شوخی کنم و اذیت کنم و اصلا حال حوصله ی مشق و درس ندارم. چرا یک کوچولو دارم اونم الکی ه مطمئنم برم مدرسه از بين میره . تنها چیزی که ازش می ترسم اينه که با دوستم توی یک کلاس نباشم . نظر بدید و بگید که دوست دارید برید مدرسه یا نه بــــــــــــــــــــــــــــــــای بــــــــــــــــــــــــــــای

ادامه مطلب  

ثبت نام در مدرسه جدید نزدیک  

درخواست حذف این مطلب
اين مدرسه به خونه نزدیکه و خیلی معلممو دوس دارم و خیلی خوب درس میده من چقدر خوشحالام که در اين مدرسم.من در مدرسه قبل راحت نبودم و حس آرام نداشتم که یک روز به مام گفتم که از اين همه کثیف مدرسه خستم یادت بخیر.

ادامه مطلب  

34درصد مدارس کشور توسط خیرین مدرسه ساز ساخته می شود  

درخواست حذف این مطلب
مراسم خیرين مدرسه ساز معمولان با حضور م آبادی رئیس مجمع خیرين مدرسه ساز لرستان وجمعی از خیرين مدرسه ساز اين شهر برگزار شد.

ادامه مطلب  

جامعه و مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
جامعه و مدرسه جامعه و مدرسه لينک و ید پایين توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرينت تعداد صفحات: 11 از خانه تا جامعه تنها یک گام: مدرسه! مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور اين کودک بود که در روز اول مدرسه می گریست و اينکه اين مادر است که با آگاهی از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندی که پیش از اين جزئی از وجودش بود ، با چشمی اشکبار فرزند را راهی می کند تا برای حضور در اجتماع آماده شود. مدرسه اولين گام کودک در ورود به اجتم

ادامه مطلب  

خشونت در مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه، اغلب نخستين مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آينده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنين آموزش هایی بدهد در برابر نسل آينده وظیفه خود را انجام نداده است.

ادامه مطلب  

ب عنوان مدرسه ممتاز کشوری توسط مدرسه حافظ  

درخواست حذف این مطلب
ب عنوان مدرسه ممتاز کشوری توسط مدرسه حافظ پیرو بازدید به عمل آمده از مدرسه، مدرسه حافظ به عنوان مجری برنامه تعالی مدیریت عنوان مدرسه ممتاز کشوری ب نمود. ضمن تبریک اين موفقیت به مدیریت و کارکنان و اولیا مدرسه، از همکاری کارکنان و اولیا مدرسه با اين مدیریت جهت اخذ اين موفقیت، صمیمانه سپاسگزاریم.

ادامه مطلب  

خشونت در مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه اغلب نخستين مکانی است که در آن محیط زندگی با دیگران را تجربه می کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آينده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنين آموزش هایی بدهد در برابر نسل آينده وظیفه خود را انجام نداده است.

ادامه مطلب  

روان شناسی خشونت در مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه، اغلب نخستين مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آينده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنين آموزش هایی بدهد در برابر نسل آينده وظیفه خود را انجام نداده است.

ادامه مطلب  

سربرگ مدرسه ی محمود بیهقی  

درخواست حذف این مطلب
بعد از ورود به مدرسه در همان جلسات ابت شعار مدرسه را که به ازای هر حرف از عنوان بیهقی کلمه ای بود، پیشنهاد دادم که بعد از یک سری تغییرات مصوب و در سربرگ درج گردید. به زودی طرح تصویری را کامل و در نهایت سربرگ مدرسه به صورت زیر حاصل شد.

ادامه مطلب  

آموزش ورود به مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
به کودک خود آموزش دهید که در روز اول مدرسه، چگونه به جمع ملحق شود سال ها از زمان مدرسه رفتنم می گذرد اما هنوز اين روزهای اوا شهریور قلبم محکم تر می زند. از نیمه شهریور که گاه گاه هوا حال و هوای پاییزی می گیرد انگار زمان نیز تند تر می گذرد، گویی عجله دارد برای رسیدن به مهر. مهر نام خوبی برای ماه شروع مدرسه است. شروع مدرسه باید پر از مهربانی باشد تا شوق آغاز مدرسه بتواند غم پایان تعطیلات را از دل ببرد. در اين مطلب توصیه هایی داریم برای آنکه شروع مد

ادامه مطلب  

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (sqc)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه ارتباط با مدرسه (sqc) پرسشنامه ارتباط با مدرسه (sqc) دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل docx حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه ارتباط با مدرسه (sqc) اين پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، زام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزينه در ج زیر ارائه گردی

ادامه مطلب  

فرا رسیدن سال جدید تحصیلی مبارک  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه * * * بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر ماه مهربان * * * بوی خورشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی * * * می گریزم در پناه مدرسه باز می بينم ز شوق بچه ها * * * اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و هیاهوی نشاط * * * خنده های قاه قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید * * * از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله ای خواهم کشید * * * سرخ بر تخته سیاه مدرسه فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت را به همه ی دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی و دبیران بزرگوار دبیرستا

ادامه مطلب  

503. هم شاگردی سلام  

درخواست حذف این مطلب
ساعت هفت صبح، با گل پسرِ مرتب و اتو کشیده، پیاده راه افتادیم سمت مدرسه. تو راه انواع و اقسام بچه مدرسه ای در اندازه و مدل های مختلف رو دیدیم که هر کدوم به یه سمت می رفتن! ورودی مدرسه رو گلدون چیده و دم مدرسه رو آب پاشی کرده و پلاکارد زده بودن. همه چیز آماده برای شروع سال تحصیلی!گل پسر که وارد مدرسه شد، من یه کم کنار در تو اون حال و هوای اول مهر موندم و مشغول تماشا شدم که از بلندگو سرود هم شاگردی سلام پخش شد. اين قدر حس نوستالوژیک عمیقی داشت که یهو ب

ادامه مطلب  

مقاله درباره جامعه و مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
مقاله درباره جامعه و مدرسه مقاله درباره جامعه و مدرسه لينک و ید پایين توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرينت تعداد صفحات: 11 از خانه تا جامعه تنها یک گام: مدرسه! مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور اين کودک بود که در روز اول مدرسه می گریست و اينکه اين مادر است که با آگاهی از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندی که پیش از اين جزئی از وجودش بود ، با چشمی اشکبار فرزند را راهی می کند تا برای حضور در اجتماع آماده شود. مدرسه اول

ادامه مطلب  

مدرسه ی بینایی پلی مطمئن برای عبور از جهل و رسیدن به موفقیت  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه نمونه تی شهید بينایی،مدرسه ای در 17 شهریور،با مدیریت جدی و فوق العاده و دقیق با معلمانی دلسوز و دانش آموزانی مجد و کوشا وو فوق العاده فعال ،که کار آفرينان آينده را از حالا تربیت میکنند . مدرسه ای که برای دخترانی که با وجود سن کمشان تمام تلاششان را میکنند تا سطح علمی و فرهنگی مدرسه را بالا ببرند.....

ادامه مطلب  

گشتی در مدرسه تاریخی حجتیه/ 27 طلبه در این مدرسه علمیه تاریخی به  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه علمیه حجتیه بروجرد یکی از آثار تاریخی بروجرد است که بیش از 2 قرن قدمت دارد و علمای بسیاری در اين مدرسه علمیه درس خوانده به طوری که 27 نفر از شاگردان ملا اسد اله حجتی در اين مدرسه به درجه اجتهاد رسیده اند.ادامه مطلب

ادامه مطلب  

پاو وینت مدرسه ی باوهاوس.ppt  

درخواست حذف این مطلب
پاو وينت مدرسه ی باوهاوس.ppt پاو وينت مدرسه ی باوهاوس.ppt نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وينت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 20 صفحه مدرسه ی باوهاوس bauhaus باهاوس باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد باهاوس نام یک مکتب معماری است که از نام مدرسه هنر و معماری باهاوس در آلمان گرفته شده است.اين مدرسه معماری که از سال 1919 تا 1933 فعالیت می کرده است، پیشگام مدرنیسم در معماری بود و دستاوردهای آن هنوز نیز در رشته های هنر و معماری به دانشجویان تدریس می

ادامه مطلب  

جامعه و مدرسه 11ص  

درخواست حذف این مطلب
جامعه و مدرسه 11ص لينک و ید پایين توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرينت تعداد صفحات: 11 از خانه تا جامعه تنها یک گام: مدرسه! مدرسه آغاز جداشدن کودک از خانواده است! در گذشته نه چندان دور اين کودک بود که در روز اول مدرسه می گریست و اينکه اين مادر است که با آگاهی از نقش مدرسه و آغاز انفکاک از فرزندی که پیش از اين جزئی از وجودش بود ، با چشمی اشکبار فرزند را راهی می کند تا برای حضور در اجتماع آماده شود. مدرسه اولين گام کودک در ورود به اجتماع، زندگی ج

ادامه مطلب  

پژوهش روایی  

درخواست حذف این مطلب
پژوهش روایی من به همراه دوستانم حدود ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از خوابگاه به سمت مدرسه بقیع حرکت کردیم.زمانی که به مدرسه بقیع رسیدیم تعدادی از بچه های در کنار در مدرسه منتظر رسیدن بقیه بودند تا با کامل شدن گروه نفره وارد مدرسه شویم.در ابتدا توجه دانش آموزان به ما جلب شد.ما مستقیماً به دفتر مدیر مدرسه رفتیم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)  

درخواست حذف این مطلب
گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)گزارش تخصصی (مستخدم مدرسه ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه ) تعداد صفحات 20 ترغیب دانش آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل های خلاقانه فهرست مطالب چکیده: 4 مقدمه. 5 توصیف وضعیت موجود : 6 اهمی ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)  

درخواست حذف این مطلب
گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)گزارش تخصصی (مستخدم مدرسه ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه ) تعداد صفحات 20 ترغیب دانش آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل های خلاقانه فهرست مطالب چکیده: 4 مقدمه. 5 توصیف وضعیت موجود : 6 اهمی ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاو وینت مدرسه باهاوس  

درخواست حذف این مطلب
پاو وينت مدرسه باهاوس پاو وينت مدرسه باهاوس نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وينت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 15 صفحه مدرسه باهاوس در سال 1919 یعنی بعد از جنگ جهانی اول و ر گروپیوس معمار در شهر ویمار (weimer ) آلمان مدرسه نام آشنای باهاوس را تاسیس کرد.کلمه باهاوس در زبان آلمانی به معنی ساختمان خانه می باشد.اين بنا در اصل مدرسه طراحی و معماری بود و در ابتدا آموزش طراحی گرافیک را در برنامه خود نداشت آلمان آن زمان که در گیر مسائل و به هم ری ... د

ادامه مطلب  

فون مدرسه جشن الفبا  

درخواست حذف این مطلب
فون مدرسه جشن الفبا گروه گرافیکی مد ۶ فون لایه باز با موضوع کودک و مدرسه و جشن الفبا در ابعاد ۲۱٫۱۵ و رزولیشن ۳۰۰ دی پی آی را طراحی و آماده کرده است.

ادامه مطلب  

ع های کارولینا بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی  

درخواست حذف این مطلب
مجموعه: دنیای بازیگران  بیوگرافی و ع های کارولينا بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی(آنا دی آرماس)  آنا دی آرماس متولد 30 آوریل 1988(25 ساله) در شهر سانتا کروز کشور کوبا بدنیا آمده است.ودر آنا در دالاس (تگزاس) بزرگ شده است.وی در حال حاضر در کشور اسپانیا شهر مادرید زندگی میکند  قد  :1.85 سانت دارای دو خواهر و یک برادر کوچکتر از خودش است.  وی در رشته تئاتر فارغ حصیل شده و از سن 16 سالگی شروع به بازیگری کرده است    تصاویر کارولينا بازیگر سریال

ادامه مطلب  

پاو وینت مدرسه پریزاد  

درخواست حذف این مطلب
پاو وينت مدرسه پریزاد تاریخ ایجاد 04/07/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 23 قیمت: 12000 تومان حجم فایل: 2645 kb تعدادمشاهده 2 پاو وينت مدرسه پریزاد مقدمه. مدارس علمیه "پریزاد" و "دودر" نخستين مدارس علمیه مشهد سطح دیوارها محل احداث مدرسه بانی مدرسه مدرسان و طلاب شمار طلاب سال مرمت ساختمان مدرسه درب مدرسه پریزاد پلان طبقه همکف پلان طبقه اول نمای ورودی طرح تزیينات برش عرضی برش طولی منابع کلمات کلیدی مرتبط: پاو وينت مدرسه پریزاد ,مقدمه. ,مدارس علمیه "پریزاد" و "دودر" نخ

ادامه مطلب  

باز آمد بوی ماه مدرسه...  

درخواست حذف این مطلب
باز آمد بوی ماه مدرسه ... بوی شادی های راه مدرسهبوی ماه مهر، بوی مهربان ... بوی خورشید پگاه مدرسه★★★خب حدود یه هفته مونده تا باز شدن مدرسه ها و همه به تکاپو افتادن تا ابزار و وسایل یک سالشونو فراهم کنند. بعضیا مشغول ید لوازم حریر هستند؛ بعضیا مشغول ید کتابای سال جدید اند؛ بعضیا هم که اين چند روز آ وقتی به طور اتفاقی از کنار مدرسشون رد میشند و نیگاشون به درب مدرسه میوفته، یه ح بدی مثه تهوع بهشون دست میده و با تعبیر خودشون میگن: باز اين اب شده ها د

ادامه مطلب  

پاو وینت بررسی مدرسه نوئوو  

درخواست حذف این مطلب
پاو وينت بررسی مدرسه نوئوو پاو وينت بررسی مدرسه نوئوو در 10 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt دسته بندی معماری و شهرسازی فرمت فایل pptx حجم فایل 448 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 پاو وينت بررسی مدرسه نوئوو در 10 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptفهرست مطالب:تصویر بررسی شده مدرسهدسترسی هامحدوده ساختدسترسی به داخلسازمان دهی مجموعهتصاویری از ورودی مدرسهفضا های مختلف مدرسه طبقه اولفضا های مختلف مدرسه طبقه همکفسهم فضاها در مدرسه توجه : اين پاو و

ادامه مطلب  

مدرسه ای که دیوار ندارد  

درخواست حذف این مطلب
اجرای طرح تجمیع مدارس روستایی سبب ترک تحصیل ک ن روستای غدیرگه شد، معلم مدرسه رفت‎وآمد دانش‎آموزانش را بر عهده گرفت تا درس فداکاری را در سرویس مدرسه آموزش دهد.

ادامه مطلب  

مدرسه چهار باغ اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه چهار باغ که به نام مدرسه سلطانی و مدرسه مادرشاه نیز نامیده می شود ، آ ين بنای تاریخی و دیدنی عهد صفویه در اصفهان می باشد ، که برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دينی در دوره آ ين پادشاه صفویه ، شاه سلطان حسين از سال 1116 تا 1126 هجری ساخته شده است. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)  

درخواست حذف این مطلب
گزارش تخصصی مستخدم مدرسه (درمورد محیط تمیز)گزارش تخصصی (مستخدم مدرسه ، معاون مدرسه ، مدیر مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه ) تعداد صفحات 20 ترغیب دانش آموزان به داشتن محیط آموزشی تمیز با راه حل های خلاقانه فهرست مطالب چکیده: 4 مقدمه. 5 توصیف وضعیت موجود : 6 اهمی ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

مدرسه ی پریزاد  

درخواست حذف این مطلب
مدرسه ی پریزاد از بناهای قرن نهم، در کنار حرم مطهر رضا (ع) (داخل مجموعه حرم) است که توسط بانو پریزاد که ندیمه ی گوهرشاد بوده، احداث شده است. از فعالیت های خوبی که در اين مدرسه انجام می شود، حلقه های معرفت است که در آن اساتید دينی، کاملا صمیمی به سوالات اعتقادی و شرعی زائران پاسخ می دهند. * من خودم هر بار که به حرم میرم؛ بیشتر وقتم رو توی اين مدرسه می گذرونم؛ گاهی بحث ها اينقدر جذابن که نگو! توصیه می کنم شما هم سری بزنید. مکان مدرسه ی پریزاد در نقشه

ادامه مطلب  

پاو وینت مدرسه جده کوچک اصفهان  

درخواست حذف این مطلب
پاو وينت مدرسه جده کوچک اصفهان تاریخ ایجاد 04/07/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 22    قیمت: 12000 تومان    حجم فایل: 1465 kb   تعدادمشاهده   2 پاو وينت مدرسه جده کوچک اصفهان تاریخچه محل ساخت مدرسه جدّه کوچک بانیان دو مدرسه مسیر مدرسه بانی بنابر کتیبه مرمرينی موقوف ساختمان مدرسه حیاط شمالی مدرسه مشهورترين مدرسان و نان پرسپکتیو                    پلان طبقه اول          

ادامه مطلب  

پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه مدیر مدرسه  

درخواست حذف این مطلب
تعداد صفحات: 30 کد محصول :7835 حجم فایل:75,35 kb نوع فایل :rar معرفیفرم ارزشی 120 امتیازی مدیر مدرسه:هفت پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه مدیر مدرسه -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه مدیر بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 2900 تومان - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 1 - پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه2 - مشکلات و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت حل آنها3 - پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه4 - پیشنهادات جهت رفتا

ادامه مطلب