تو کیستی؟...  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی، که من این گونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم. تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته، روی گردابم؟ تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید تو را کدام خدا؟ تو از کدام جهان؟ # #شاملو

ادامه مطلب  

م....م...رم  

درخواست حذف این مطلب
پشت نان بیاتکدام چای را می نوشی؟باکدام فنجان؟تا نخورده مست لباسهایی شوم که گوشه ای از صندلی جان داده اندخودت را حتما بیرون از لباسهایت نمی شناسی؟!!که هرچه زنگ می زنم "مشغولی"!!با کدام روسپی؟توی کدام کوپه قطارگرگم به هوا بازی می کنی؟با کدام زنگوله؟کدام گله را "هدایت" می کنی؟حالا هر چه بخواهد من" صادق" باشم از کدام پنچره؟کدام چای؟که با هر لرزش قطارکه باهر لغزش تومن لرز می کنمفرقی نمی کند از کدام پنجره!داغ آغوشش که باشیمن لیز می خورم "م...م...رم"۱۵/

ادامه مطلب  

قصه را تا میشوم بیدار،یادم میرود...  

درخواست حذف این مطلب
کم کم دارد یادم میرود که بار اول که دیدمش چه تنم بود.چه تنش بود.وقتی از کنارم رد شد چه گفت.دارد یادم میرود که بال درآورده بودم.دارد یادم میرود که بازوهایش چه دمایی داشتند.انگشت هایش چقدر بلند بودند.چند تار مو از ریش های چانه اش سفید شده بود.بوی نفس هایش دارد یادم میرود.داغی گردنش هم.رگ های آبی روی ساعدش هم.دارد یادم میرود که آن روز توی کافه چه خوردیم.که کدام گردنبند را برایم ید.کدام متن را برای من نوشت.کدام حرفش دیوانه ام کرد...دارد یادم میرود که

ادامه مطلب  

سخنرانی درباره غائله ۱۸ تیر ۷۸  

درخواست حذف این مطلب
گفت: در کدام کشور و توسط کدام ت، آشوب، ت یب و بر هم زدن نظم جامعه، تحمل می شود. مگر ت مقتدر ایران مسئولین امنیتی نظام، این گونه حوادث را تحمل خواهند کرد.

ادامه مطلب  

سوال و جواب  

درخواست حذف این مطلب
سائل از گوشه ی مسجد برخاست ، پرسید: ♥•٠· یا علی ، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است ؟ نزدیک کدام است ؟ نزدیک تر کدام است ؟ عجیب کدام است ؟ عجیب تر کدام است ؟ مشکل کدام است ؟ مشکل تر کدام است ؟ المومنین (ع) در پاسخ فرمود: واجب ، ترک گناه است و واجب تر از آن توبه ی از گناه است. نزدیک ، قیامت است و نزدیک تر از آن مرگ است. عجیب ، بی وفایی دنیاست و عجیب تر از آن دل بستن به این دنیای بی وفاست. مشکل ، سرازیر قبر شدن است و مشکل تر از آن با دست خالی سرازی

ادامه مطلب  

من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه؟  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی که من اینگونه بی توُ بیتابمشب از هجوم خی نمی برد خوابمتو چیستی که من از هر موج تبسم توبسان قایق سرگشته روی گردابمتو در کدام سحر بر کدام اسب سفید؟تو را کدام خدا؟تو از کدام جهان؟تو در کدام کرانه؟تو در کدام صدف؟تو در کدام چمن؟همره کدام نسیم !؟ تو از کدام سبو؟من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه؟چه کرد با دل من آن نگاه شیرین آهــــــــــــمدام پیش نگاهی،مدام پیش نگا دام نشات دویده از تو در سر منکه ذره های وجودم تو را که می بینندبه می آیند و سرو

ادامه مطلب  

شعری از فریدون مشیری  

درخواست حذف این مطلب
سلام به دوستان گلم شعری از فریدون مشیری تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابمشب از هجوم خی نمیبرد خوابمتو چیستی که من از موج هر تبسم توبسان قایق سرگشته روی کردابمتو در کدام سحر بر کدام اسب سپیدتورا کدام خداتو را کدام جهانتو از کدام ترانه تو از کدام صدفتو در کدام چمن همره کدام نسیمتو از کدام سبومن از کجا سر راه تو آمدم ناگاهچه کرد با دل من آن نگاه شیرین ، آهمدام پیش نگاهی ، مدام پیش نگا دام نشاه دمیده از تو در تن منکه ذره ها وجود تو را که می بیندب

ادامه مطلب  

تو کیستی  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم شب از هجوم خی نمیبرد خوابم تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی کردابم تو در کدام سحر بر کدام اسب سپید تورا کدام خدا تو را کدام جهان تو از کدام ترانه تو از کدام صدف تو در کدام چمن همره کدام نسیم تو از کدام سبومن از کجا سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من آن نگاه شیرین ، آه مدام پیش نگاهی ، مدام پیش نگا دام نشاه دمیده از تو در تن من که ذره ها وجود تو را که می بیند به می آیند سرود می خوانندچه آرزوی

ادامه مطلب  

کلام المونین علی ع  

درخواست حذف این مطلب
سائل از گوشه ی مسجد برخاست ، پرسید :یا علی ، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است ؟نزدیک کدام است ؟ نزدیک تر کدام است ؟عجیب کدام است ؟ عجیب تر کدام است ؟مشکل کدام است ؟ مشکل تر کدام است ؟ المومنین در پاسخ فرمود:واجب ، ترک گناه است و واجب تر از آن توبه ی از گناه است.نزدیک ، قیامت است و نزدیک تر از آن مرگ است.عجیب ، بی وفایی دنیاست و عجیب تر از آن دل بستن به این دنیای بی وفاست.مشکل ، سرازیر قبر شدن است و مشکل تر از آن با دست خالی سرازیر قبر شدن است

ادامه مطلب  

تو کیستی؟ که من اینگونه بی تو بی تابم  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟ تو را کدام خدا؟ تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه! چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه!کدام نشاه دویده است از تو در تن من؟ که ذره های وجودم تو را که می بینند، به می

ادامه مطلب  

ف.مشیری  

درخواست حذف این مطلب
تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم شب از هجوم خی نمیبرد خوابم تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی کردابم تو در کدام سحر بر کدام اسب سپید تورا کدام خدا تو را کدام جهان تو از کدام ترانه تو از کدام صدف تو در کدام چمن همره کدام نسیم تو از کدام سبومن از کجا سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من آن نگاه شیرین ، آه مدام پیش نگاهی ، مدام پیش نگا دام نشاه دمیده از تو در تن من که ذره ها وجود تو را که می بیند به می آیند سرود می خوانندچه آرزوی

ادامه مطلب  

خدا الان کجاست؟  

درخواست حذف این مطلب
خدا کجای دنیا نشسته است ، در کدام کتاب ؟ گوش به تمنای عاجزانه ی کدام بنده میدهد ؟ و گونه های چه ی را پاک میکند ؟ کدام مریض را شفا میدهد و چه ی را از دنیا میبرد ، خدا الان چه کار میکند ؟ حواسش به کدام نوزاد تازه به دنیا آمده است و تصمیم دارد کدام موش را برای آزمایش های بشر از دنیا ببرد ؟ خدا کجای عالم ، به ی برکت میدهد و از ی میگیرد ؟ الان کجاست ؟ که هم میتواند به رگ گردن من نزدیک باشد و هم روحش را در انسان دیگری بدمد ! خدا کجاست ؟ خدا الان کدام دو دوست

ادامه مطلب  

چگونه بدانیم کدام واژه ریشه عربی و کدام ریشه پارسی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
چگونه بدانیم کدام واژه ریشه عربی و کدام ریشه پارسی دارد؟ پیش از خواندن این نوشته یادآور می شوم که همه زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت . شاید تنها زبانهای مرده باشند که چنین چیزی در آنها رخ نداده باشد . وجود واژگان عربی در فارسی طبیعی است همان گونه که در عربی نیز صدها واژه پارسی هست

ادامه مطلب  

کدام قلب درد واقعا درد قلبی است  

درخواست حذف این مطلب
آنژین نتیجه مستقیم نرسیدن خون کافی به عضله قلب است. کدام قلب درد واقعا درد قلبی است؟ همین چند سال پیش بود که بيماري سارس در شرق آسیا شایع شد. رسانه های داخلی و خارجی چنان از این بيماري با آب و تاب می گفتند که برای خیلی ها این گونه تداعی شد که طاعون دیگری در راه است […]

ادامه مطلب  

کدام بهتر است؟ خودروی محور جلو یا محور عقب  

درخواست حذف این مطلب
خودروهای دیفرانسیل عقب و محو جلو، هر کدام ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود را دارند. اما کدام نوع انتقال قدرت بهتر است؟

ادامه مطلب  

برای خو دن روی پهلو چپ بخو م یا راست؟ کدام بهتر است؟  

درخواست حذف این مطلب
خو دن روی کدام پهلو و کدام وضعیت یکی از سوالاتی است که همیشه درگیر آن هستید. با ما همراه شوید تا…

ادامه مطلب  

اولین ماه عاشقی  

درخواست حذف این مطلب
چه غریبانه....رمضان بی حضورتان آغاز شد....آقا جان پس کدام سحر؟!کدام افطار؟!کدام عید؟!آقا جان...رمضان بی ظهورشما...رمضان نمی شودأللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج 

ادامه مطلب  

کدام سریع تر است؟ آئودی s3 یا گلف r  

درخواست حذف این مطلب
فول واگن گلف r و آئودی s3 به‌عنوان دو خودروی هاچ‌بک قدرتمند آلمانی در برابر یکدیگر قرار گرفتند تا مشخص شود کدام یک عملکرد بهتری دارد. 

ادامه مطلب  

بهترین پژو پارس کدام است؟  

درخواست حذف این مطلب
عصر خودرو- - از میان خانواده پژو پارس کدام یک از نظر فنی کیفیت بهتری دارند؟ آیا تولیدات صفرکیلومتر بهتر هستند یا یک نمونه کم کارکرد سالم متعلق به سال های قبل؟ اعضای خانواده پژو پارس چه معایب و محاسنی دارند؟…

ادامه مطلب  

با نفی مبانی، جامعه به کدام سو خواهد رفت؟  

درخواست حذف این مطلب
اولین نشست مطبوعاتی رئیس جمهور بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات، این سؤال را به طور جدی مطرح ساخت که آقای می خواهد فضای تعاملات و به طور کلی کشور را به کدام سو ببرد؟

ادامه مطلب  

در برابر کدام آینه  

درخواست حذف این مطلب
تودر برابر کدام آینهگیسو فشانده ای؟قد راست کردهشمشیر بر کشیده - زخمهای بیات کدام افسانه راباز کرده ای؟از کدامین ک شانِ نابسامانیستارگان را چون نمکوام گرفته ایکه اینچنین به پاشا پاشیو گشاده دستیبر شانه های شب فرو می پاشی ؟ تو را در کدام پنجره در پسایی ِقابکدام عمیق ِشیشه و ف به چار میخ ِ حسرت بر کشیده اندکه اینچنین رنگ و بوم و قلم شدهپریشانیِ شه ها راشانه شانهبر شانه های شهرِخسته فرو می ریزی؟ در برابر کدام آینه

ادامه مطلب  

قبله کدام طرف است؟!  

درخواست حذف این مطلب
ماجرای این قماش از مدعیان اصلاحات و نسبت آنها با مسائل انسانی و اخلاقی، یادآور داستان ی است که از او سؤال د؛ قبله کدام طرف است؟ و یارو که معلوم بود اصلاً نامی از قبله به گوشش نخورده است، پرسیده بود؛ کدام خیابان را به شما آدرس داده اند؟!

ادامه مطلب  

کدام روش برای باز گل ی اس 8 امن تر است؟  

درخواست حذف این مطلب
سامسونگ در گل ی اس ۸ همه گزینه‌های بایومتریک را برای باز گوشی گنجانده است. اما کدام امن‌ترین روش است؟

ادامه مطلب  

کدام تیم از اشتباهات داوری بیشتر سود کرد؟  

درخواست حذف این مطلب
کدام تیم بیشتر از همه از داوری سود برد و کدام مربی حق دارد که از داوری ها گلایه کند؟ ضعیف ترین داور لیگ در این پنج هفته چه ی بود؟

ادامه مطلب  

در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود  

درخواست حذف این مطلب
برچسپ ها:اسید باطری خودرو,کدام اسید باطری خودرو است,در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود,نام اسید باطری خودرو,اسید باطری خودرو کدام است,در باطری خودرو از چه اسیدی استفاده می شود, کدام اسید در باطری خودرو استفاده می شود, در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود باتری اسیدی یا باتری سربی-اسیدی گونه ای از باتری قابل شارژ است که در سال ۱۸۵۹ توسط فیزیکدان فرانسوی، گاستون پلانته اختراع شد. علارغم ذخیره انرژی کم نسبت به وزن و حجم آن، به دلیل

ادامه مطلب  

قدیس فریب  

درخواست حذف این مطلب
هااااای دردانه مرد عاشق هزار چهره! که مست به دنیال عیشت مرا به قتلگاه عشاق گونه چشمانت به افسانه خو و فشردی تن سردم را به دروغ و روی در من درد را به فریب به ثانیه ثانیه چشمان اشکبارم قسم حدیث چهره ی پلید تو را خواهم خندید و خواهم نوشت: هزار چهره عاشق مردگونه هاااای! دردانه قدیس فریب و دغل هااااای! به کدام نگاه فروختی تمام جوانی ام را، زشت به کدام بدن کش حدیث مستی ام را، شور به کدام سرشت خو غزل مردنم را، ساز آااااای هزار فریب! آاااااای دروغ مرد! ک

ادامه مطلب  

قدیمی ترین دنیا کجاست؟ +ع  

درخواست حذف این مطلب
اولین مدرسه و مرکز آموزشی دنیا در کدام شهر تأسیس شد؟ کدام کشور در زمینه آموزش در دوران خود برتر بوده است؟ در کدام مرکز آموزش بزرگان علم رشد کرده و جامعه خود را تحت تأثیر قرار داده اند؟

ادامه مطلب  

کدام بیماری های داخلی باعث کبودی لب می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
ایرج خسرونیا/متخصص بيماري های داخلی، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایرانمهم ترین دلیل تیرگی لب در انسان ها مشکلات داخلی و بيماري هایی است که در آن سلول های بدن با کمبود ا یژن مواجه می شوند. تیرگی لب در افرادی که به بيماري های پیشرفته قلبی- ریوی مبتلا هستند، افرادی که دچار مسمومیت ناشی از گازهای سمی می شوند،

ادامه مطلب  

کدام ، کدام نهضت و کدام منتظری/ تحریف ، بزک دشمنان است  

درخواست حذف این مطلب
آنچه مقدس است « » است نه انی که با هر القاب و عنوانی سعی دارند خود را به متصل کرده و اقدام به مقدس نمایی کنند؛ خوب است گردانندگان سایت منسوب به موسسه بدانند که نتیجه موجه دشمنان ، قطعاً تحریف است.

ادامه مطلب  

چیستان  

درخواست حذف این مطلب
کدام بود که برادران آن را در بچه گی به چاه انداختند: حضرت یوسف علیه السلام خوش صداترین چه نام داشت : حضرت داوود علیه السلام کدام بود که هیچ قوم وخویشی نداشت: حضرت آدم علیه السلام کدام بود که بدون پدر ومادر به دنیا آمد: حضرت آدم علیه السلام کدام بود که شمشیر وزره می ساخت: حضرت داوود علیه السلام کدام بود که در گهواره سخن می گفت: حضرت عیسی علیه السلام

ادامه مطلب  

در اندرون من خسته دل ندانم کیست...  

درخواست حذف این مطلب
تو را چه شده،کدام خطای نابخشودنی تو را در دوزخ «خود» فرو برده استتو را کدام خط کشی و کدام کناره، از انبوه مردم به کنار داشتهفراری از هیاهو، در کنج خالی ذهنت در جستجو، کدام ترس بر تو سایه افکندهسراپا خشمی و خاموشسراپا امیدی و مأیوسافتانی و خیزانزخمی از این همه افتادن و خسته از این همه خاستندستی زخمی بر زانویی خسته داری و زبانی که در دهان به تلخی می چرخدچقدر تقلا می کنی؟ افاقه نمی کند چکه چکه خوراندن نگاه شیرین در کامی تلخ

ادامه مطلب  

فارسی  

درخواست حذف این مطلب
۱-کدام کلمه هم خانواده ی حفظ است؟ ۱) حافظ ۲) حفاظت ۳) محفوظ ۴) همه ی موارد ۲- فعل جمله کدام است؟ "آن ها اجازه ندادند، خاک میهن به دست دشمن ......." ۱) بیفتند ۲) بیفتد ۳) افتاد ۴) بیفتم ۳- شبا هت بین کلمه های "خواست، خاست" چیست؟ ۱) در تلفظ آن ها ۲) در شکل نوشتاری آن ها ۳) در معنی آن ها ۴) هیچ کدام ۴-برای اشاره به "جایی" که در ماست از کدام کلمه استفاده میکنیم؟ ۱) آن جا ۲) آن ها ۳) همان ۴) این جا ۵- کدام گزینه نادرست است؟ ۱) محل کار عکاس ، عکاسی است. ۲) محل کار نانوا، نا

ادامه مطلب  

دلتنگ  

درخواست حذف این مطلب
گاه دلتنگ می شوم دلتنگتر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینم و حسرت ها را می شمارم و باختن ها را، و صدای ش تن ها را… نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدام دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم. دلتنگم، دلتنگ…!

ادامه مطلب  

دلتنگ  

درخواست حذف این مطلب
گاه دلتنگ می شوم دلتنگتر از همه دلتنگی ها گوشه ای می نشینم و حسرت ها را می شمارم و باختن ها را، و صدای ش تن ها را… نمی دانم من کدام امید را ناامید کرده ام و کدام خواهش را نشنیدم و به کدام دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم. دلتنگم، دلتنگ…!

ادامه مطلب  

کدام را می ید؛ ال جی جی 6 یا گل ی اس 8 و اس 8 پلاس ؟  

درخواست حذف این مطلب
با ورود پرچمداران ال جی و سامسونگ به بازارهای جهانی، تب ید این دو گوشی موبایل در بین کاربران بالا رفته است. شما به عنوان فردی علاقه مند به دنیای موبایل، حاضرید پول خود را صرف کدام یک کنید؛ ال جی جی 6 یا گل ی اس 8 و اس 8 پلاس ؟ گل ی اس 8 (samsung galaxy ... نوشته کدام را می ید؛ ال جی جی 6 یا گل ی اس 8 و اس 8 پلاس ؟ اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

ادامه مطلب  

کدام تیم بهترین نقل و انتقالات زمستانی را در لیگ جزیره داشته است؟!/ ریتینگ نقل و انتقالات زمستانی big6  

درخواست حذف این مطلب
ژانویه سال 2018 برای شایعه پردازان، سال پرباری بود و هر کدام از شش تیم مطرح لیگ جزیره، حداقل یک ید بزرگ را در کارنامه خود به جای گذاشتند.

ادامه مطلب  

جشنواره فجر کجا برگزار خواهد شد؟  

درخواست حذف این مطلب
گزینه های متعددی برای میزبانی از اهالی مطبوعات در سی و هفتمین دوره جشنواره فجر مطرح شده اند که هر کدام مزایا و معایبی را به همراه دارند و باید دید که در نهایت کدام پردیس سینمایی انتخاب برگزارکنندگان جشنواره خواهد بود.

ادامه مطلب  

تو بگو....  

درخواست حذف این مطلب
چ بنویسم ؟ چگونه آغاز کنم ؟ چطور دستهایت چشمانت حواست تمامت را بر تنم نقاشی کنم ؟ چقدر شبهای تارِ بی هویت را دلخوش به وعده آمدنت کنم ؟ از کدام جاده کدام مسیر در کدامین فصل به انتظار بنشینم ؟ با چ زبان ؛ کدام لهجه دلتنگیم را شعر کنم ؟ دلتنگیت را به آغوش بکشم ؟ تو بگو ...چ کار کنم ؟ چطور چاله دلِ سختت را پُر کنم ؟ چگونه مبهوتِ رویای تو در جهانت.... آنقدر ب م ...بچرخم ک در آغوشت شعله ور شوم ...شعله ور شوی ؟ تو بگو چگونه چطور از کدام جاده در کدامین فصل ؟!

ادامه مطلب  

ترجیح می دهید کدام همکار شوهر شما باشد؟!  

درخواست حذف این مطلب
مهراب قاسم خانی، طنز نویس مشهور در شوخی با بنر شهرداری بوشهر که با کنار هم قرار دادن دو زن یکی با پوشش چادر و دیگری با پوشش مانتو سوالی با عنوان «ترجیح می دهید کدام همکار شوهر شما باشد؟» مطرح کرده بود، ع زیر را منتشر کرد.

ادامه مطلب  

شیش ساله  

درخواست حذف این مطلب
ترانه ای برای تو ... شیش ساله که تو زندگیمــــــی تو شیش ساله که من تور میشناسم تب می کنم تا حـــــــــرف تو میشه هنوز رو اســـــم تو حساســــــــــم شیش ساله که تو زندگیمـــــی تو شیش ساله که بی وقفه میخوامت ممنونم از اینکه هنــــــــــوز هستی از اون خدایــــــــی که به من دادت درگیرتم حتی توی رویــــــــــــا انقـــــــدر که جــــذ ت داری تو بیشتر از هر کی تو این دنیا رو زندگیم تاثیــــــر میــــــذاری . . . مهتاب نصر که قد تمام کرم های عا

ادامه مطلب  

پنج اشتباه رایج در باشگاه رفتن  

درخواست حذف این مطلب
اگر شما هم از افرادی باشید که تازه به بدن سازی و فیتنس علاقه مند شده باشید، احتمالا با کوهی از اطلاعات روبرو شده اید که نمی دانید کدام درست و کدام غلط است. البته برخی از این اشتباهات را حتی حرفه ای ها هم مرتکب می شوند و هنوز نمی دانند غلط است. در این ویدیو می بینیم که کدام از این اشتباهات را شما مرتکب شده اید.

ادامه مطلب  

۵ مرحله عشق؛ شما در کدام مرحله متوقف شده اید  

درخواست حذف این مطلب
شما در کدام مرحله عشق متوقف شده اید ؟ ۵ مرحله عشق :شما در کدام مرحله متوقف شده اید عشق یکی از چیزهایی است که خیلی ها در دنیا به دنبال آن هستند، به حدی که این آدم ها وقتی دلباخته ی ی می شوند، رفتارهایی کاملا دیوانه وار یا ناآشنا نشان می دهند. آدم ها با هر سنی می خواهند عشق را پیدا کنند، […]

ادامه مطلب  

کالری سوزی کدام ورزش ها بالا است؟  

درخواست حذف این مطلب
اکثر افراد هدفشان از ورزش سوزاندن چربی های بدن و کاهش وزن می باشد. احتمال دارد که این سوال برایتان پیش بیاید که کدام ورزش ما را به نتیجه دلخواه مان زودتر خواهند رساند. کالری سوزی کدام ورزش ها بالا است؟ طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی افراد بین ۱۸ تا ۶۲ سال باید حداقل […] نوشته کالری سوزی کدام ورزش ها بالا است؟ اولین بار در سلامتی پدیدار شد.

ادامه مطلب  

داوران با کدام تیم مهربان تر بودند ؟ نه استقلال و نه پرسپولیس ...  

درخواست حذف این مطلب
پن ی گیرترین تیم لیگ هفدهم کدام است؟

ادامه مطلب  

کدام سوره را پیر کرد؟  

درخواست حذف این مطلب
هر کدام از آیات قران کریم حاوی حکمت و درسی از سوی آفریدگار است.

ادامه مطلب  

سئوالات سری نهم  

درخواست حذف این مطلب
1- ژنوم کدام کاملا مشابه است؟ الف: دوقلوهای ب: دوقلو های نا ج: هردو د: هیچکدام 2- کدام ماده در خون فردی با گروه خونی o وجود دارد؟ الف: فقط ضدa ب:فقط ضد b ج:ضدa و ضد b د: هیچکدام 3- بروز صفات به کدام عامل بستگی دارد؟ الف: محیط ب: ژنوم ج: ژنوم و محیط د: هیچکدام 4- کدام گروه خونی امکان اهدا خون به سایر گروه های خونی را دارد؟ الف: b ب:a ج:ab د:o

ادامه مطلب  

مجموعه 102سوال چهار گزینه ای مطالعات اجتماعی هفتم  

درخواست حذف این مطلب
102سوال چهار گزینه ای(تستی)اجتماعی هفتم 1 .اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟الف)انتخاب نام خوب ب)استفاده از خدمات بهداشتی ج)داشتن محیطی سالم و پاکیزه د)تحصیل و شکوفایی 2.مهم ترین حق انسان ها کدام اند ؟ الف)حق داشتن غذا لباس و مسکن ب)حق برخورداری از سواد و تحصیل ج)حق داشتن امنیت د)حق حیات یا زندگی 3.این که «هیچ حق ندارد ی را مس ه کند»از حقوق مشترک کدام یک از موارد زیر است ؟ الف)خانواده و کشور ب)خانواده و مدرسه ج)محیط زندگ

ادامه مطلب  

سئوالات سری دوم زیست شناسی 94/7/26(فرصت پاسخ گویی به پایان رسید)  

درخواست حذف این مطلب
1- ویژگی حلالیت بالای آب مربوط به کدام یک از خواص آن است؟ الف: ظرفیت گرمایی ویژه ب: خاصیت دو قطبی بودن مولکول های آب ج:پیوند هیدروژنی د: هیچکدام 2- کدام یک از مولکول های زیستی زیر از پلی ارید ها نمی باشد؟ الف: فروکتوز ب: سلو ج:کیتین ج: گلیکوژن 3- کربوهیدرات ها در کدام یک از حالات زیر در گیاهان ذخیره می شوند الف: گلوکز ب:گلیکوژن ج: اروز د: نشاسته 4- عناصر اصلی مولکول های آلی زیستی کدام است؟ الف: کربن،ا یژن و هیدروژن ب: نیتروژن،فسفر و آب ج:ا یژن و دی ا ید ک

ادامه مطلب  

کدام ساخت و سازها مشمول مالیات می شوند؟ کدام بخش ها معافند؟  

درخواست حذف این مطلب
ت اخیرا تصویب کرد که از این پس سازندگان واحدهای مس ی می بایست بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به ت بدهند.

ادامه مطلب  

سئوالات سری چهارم زیست شناسی 94/8/10  

درخواست حذف این مطلب
1- کدام مورد در باره سلول جانوری درست است؟ الف: پروکاریوت است ب:دیواره سلولی دارد ج:کلروپلاست ندارد د: هسته مشخصی ندارد 2- کدام نوع از سلول های زیر هسته مشخصی دارند؟ الف: پروکاریوت ها ب: یوکاریوت ها ج: سیانوباکترها د: هیچکدام 3- کنترل هوشمند ورود و وج مواد به درون سلول به عهده کدام بخش سلول است؟ الف:شبکه آندوپلاسمی صاف ب:غشا پلاسمایی ج:دستگاه گلژی د: لیزوزم 4- رشته های کروماتین در کدام بخش سلول قرار دارد؟ الف: درون هسته ب: درون میتوکندری ج: درون هست

ادامه مطلب