موضوع انشا جنگل جادویی  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: جنگل جادويي وارد جنگل شدم.چهارمين بار بود وارد اين جنگل مي شدم. هر چهار باري که وارد اين جنگل مي شدم، منظره اي متفاوت روبه روي خود مي ديدم.اولين باري که وارد اين جنگل شدم، جنگل،جامه ي سفيد بر تن کرده بود. شاخه هاي قهوه اي رنگي که برف آن هارا به رنگ سفيد تغيير داده بود. تقريباً بعد از 9ماه دوباره وارد اين جنگل شدم. اين بار جنگل سراسر زرد بود. برگ هاي زرد و نارنجي که از درختان آسماني آرام آرام با د و در کف جنگل خو دند.سومين باري که وارد اي

ادامه مطلب  

انشا در مورد عینک کلاس هفتم و هشتم  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد کلاغ پايه هفتمانشا درباره ي خانه پايه هفتمانشا در مورد خانه کلاس هفتمانشا درمورد عينک با مقدمهانشا درباره کلاغ سياهمقدمه در مورد عينکانشا در مورد عينک هفتمانشا کلاغ پايه هفتم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز ماهی در حوض قالی  

درخواست حذف این مطلب
انشا ايستادن توي صفانشا ربات پيشخدمتانشا ماهي در حوض قاليانشا درمورد سايه ادمانشا سايه آدمانشا در مورد انتقال خونانشا در مورد سايه ادمانشا در مورد ماهي در حوض قالي ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درباره ی طعم بستنی یخی  

درخواست حذف این مطلب
انشا درباره بوي خاک پس از بارش بارانانشا طعم بستني يخي هشتمانشا درباره طعم خورشت قورمه سبزيانشا درباره بوي سيرانشا درمورد حمل يک قالب يخ بدون دستکشانشا در مورد برداشتن يک ظرف داغانشا در مورد طعم لبوي داغ در يک روز برفيداستان طعم بستني يخي ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درباره آب  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد صرفه جويي در مصرف آبانشا در مورد بحران آبانشاي کمبود آبمقاله در مورد آب براي ک نانشا درباره کم آبيانشا در مورد حيات زندگيموضوع ابچرا آب مايه حيات است؟ ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز ربات پیشخدمت  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد درد دل يک موش آزمايشگاهيانشا طنز درباره ماهي در حوض قاليانشا طنز درمورد ايستادن توي صفانشا طنز درمورد کمک به همسايانشا درباره ي ربات پيشخدمتانشا طنز وغير طنز انتقال خونانشا طنز وغير طنز سايه ادمانشا درباره تلفن همراه طنز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا درباره اسمان  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد آسمانتوصيف اسمان انشا در مورد اسمان ابريانشا درباره ي اسمان انشا در مورد اسمان پرستارهانشا اسمان انشا درباره اسمان شب پايه هفتمانشا آسمان ابري ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشای طنز در مورد تلفن همراه  

درخواست حذف این مطلب
انشا طنز در مورد انتقال خونانشا طنز درمورد ايستادن توي صفانشا طنز درمورد کمک به همسايهانشا طنز در مورد سايه ادمانشا طنز وغير طنز نهمانشا طنز خنده دارتلفن همراه چيستموضوع انشاي طنز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کانال انشا در مورد روز درختکاری  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا در مورد روز درختکاري کانال انشا در مورد روز درختکاري کانال انشا در مورد روز درختکاري کانال انشا در مورد روز درختکاري کانال انشا در مورد روز درختکاري کانال انشا در مورد روز درختکاري ادامه مطلب

ادامه مطلب  

یک انشا در مورد نقشه هایم برای آینده  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد شغل آينده منانشا در مورد آينده منانشا در مورد اينده نگريانشا درباره ي در اينده ميخواهيد چه کاره شويدانشا درباره ي نقشه هايم براي آيندهدر اينده ميخواهيد چکاره شويدانشا در مورد شغل معلميانشا در مورد شغل ي ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد صدای باران  

درخواست حذف این مطلب
انشا درمورد صداي لالايي مادرتوصيف صداي بارانانشا درمورد صداي وزش شديد بادصداي بارش بارانانشا در مورد قار قار کلاغانشا در مورد روز بارانيموضوع انشاء ازادانشا درباره اهنگ سرود ملي ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد بوی سیر  

درخواست حذف این مطلب
انشا درمورد طعم بستني يخيانشا درباره برداشتن يک ظرف داغانشا در مورد طعم خورشت قورمه سبزيانشا درباره طعم لبوي داغ در يک روز برفيانشا درباره حمل يک قالب يخ بدون دستکشانشا درمورد بوي خاک پس از بارش بارانتوصيف بوي خاک پس از بارش بارانطعم خورشت قورمه سبزي انشا هشتم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا ملی شدن نفت کوتاه  

درخواست حذف این مطلب
انشا ملي شدن نفت بهترين انشا ملي شدن نفت جالبترين انشا ملي شدن نفت زيباترين انشا ملي شدن نفت خاصترين انشا ملي شدن نفت جالبترين انشا ملي شدن نفت خوشگلترين انشا ملي شدن نفت انشا ملي شدن نفت کوتاه ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز انتقال خون  

درخواست حذف این مطلب
انشا طنز درمورد ايستادن توي صفانشا طنز در مورد سايه ادمانشا طنز درمورد تلفن همراهانشا طنز درمورد کمک به همسايهداستان طنز درباره انتقال خونانشا طنز وغير طنز سايه ادمانشاي طنز وغير طنزانشا طنز وغير طنز نهم ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا طنز در باره ربات پیشخدمت  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد درد دل يک موش آزمايشگاهيانشا طنز درباره ماهي در حوض قاليانشا طنز وغير طنز انتقال خونانشا طنز درمورد کمک به همسايهانشا طنز درمورد ايستادن توي صفانشا درمورد ماهي در حوض قاليانشا ماهي در حوض قاليربات پيشخدمت چيست ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد یک روز از کلاس  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد توصيف کلاس درسکلاس خود را توصيف کنيدانشا درباره ي کلاسانشا در مورد کلاس ماتوصيف کلاس ادبياتانشا در مورد کلاس خود را توصيف کنيدانشا در مورد کلاس ادبياتشعر در مورد کلاس درس ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نگارش دوازدهم درس دوم موضوع زمستان  

درخواست حذف این مطلب
نگارش دوازدهم درس دوم موضوع: زمستان زمستان به معناي خشک شدن به اميد زنده شدن دوباره!همانند درختاني که در اين فصل پايدار و استوار مي مانند.زيرا مي دانند روزي سردي و سختي به پايان خواهد رسيد.زيباييشان را به دست خواهند آورد.ان ها در اين فصل لباس سفيد بر تن مي کنند و در کنار هم براي سبز شدن مقاومت مي کنند.!در اين هنگام کوه هاي مغرور به خود اجازه مي دهند تا به رنگ سفيد ديده شوند و رنگ اصلي خود را فراموش مي کنند!جوانه ها در زير خاک پنهان مي شوند زيرا آ

ادامه مطلب  

انشا طنز و غیر طنز سایه آدم  

درخواست حذف این مطلب
سايه آدم طنزانشا طنز درمورد کمک به همسايهانشاي طنز انتقال خونانشا سايه ادمانشا طنز درمورد تلفن همراهانشا طنز درمورد ايستادن توي صفانشا طنز وغير طنز نهمانشا درباره ربات پيشخدمت ادامه مطلب

ادامه مطلب  

جوون های مست  

درخواست حذف این مطلب
يه دختره بوده پدرش معتاد بوده و هميشه اين رو ميزده مردم که ديگه خسته شده بودن از دعوا دختر رو فرستادن پيش مومن ترين مرد شهر.دختر با خيال راحت ميره تو خونه اما نيمه هاي شهر مرده به دختره....... دختر از دست اون مرد زود تر از اين که آسيبي بهش برسه فرار ميکنه تو جنگل وسط جنگل يه کلبه پيدا ميکنه جلوي کلبه سه تا پسر نيمه مست بودن دختر با کلي ترس ماجرا رو براي اونا تعريف ميکنه اونا دختر رو ميفرستن تو کلبه تا بخوابه به دختر قول ميدن که نرن تو کلبه. صبح که مي

ادامه مطلب  

کانال انشا دهه فجر  

درخواست حذف این مطلب
جديد ترين کانال انشا دهه فجر کانال انشا دهه فجر در تلگرام انشا دهه فجر کانال دهه فجر انشا فجر کانال انشا دهه ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا در مورد عید نوروز به زبان انگلیسی  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد عيد نوروز به زبان انگليسي انشا در مورد عيد نوروز به زبان انگليسي انشا در مورد عيد نوروز به زبان انگليسي انشا در مورد عيد نوروز به زبان انگليسي انشا در مورد عيد نوروز به زبان انگليسي ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا با موضوع طنز تلخ  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: طنز تلخ شب بود و خورشيد به روشني مي درخشيد. پيرمردي جوان يکّه و تنها با خانواده اش در سکوت گوش اش خيابان قدم ن ايستاده بودند و درحالي که مي خنديد، صداي گريهٔ آنان به قدري بلند بود که ي نشنود. آن ها پياده با ماشين به خانه رسيدند و چون هوا سرد بود، زير باد کولر خودشان را گرم د. پسرک که دختري بيش نبود با دهان بسته گفت: بهتر است به سلماني بروم و کفش هايم را اتو کنم. پس به نجاري رفت و مقداري چيپس و پفک يد و در راه خانه قصد نوشتن نامه ايي را دا

ادامه مطلب  

بازنویسی حکایت پایه هفتم  

درخواست حذف این مطلب
بازنويسي حکايت پايه هفتم بازنويسي حکايت: شخصي خانه به کرايه گرفته بود متن حکايت: «شخصي خانه به کرايه گرفته بود. چوب هاي سقف بسيار صدا مي داد. به خداوند خانه از بهر مرمّت آن سخن بگشاد. پاسخ داد: چوب هاي سقف ذکر خدا مي کنند. گفت: نيک است؛ اما مي ترسم اين ذکر به سجود بينجامد.» عبيد زاکاني بازنويسي حکايت: شخصي خانه ايي اجاره گرفته بود. اما چوب هاي سقف بسيار صدا مي داد. مرد به صاحب خانه مراجعه کرد و براي بازسازي سقف خانه با او حرف زد. صاحب خانه در پاسخ ب

ادامه مطلب  

انشا درباره ی سرگذشت یک رود|درباره ی سرگذشت یک رود از زبان خودش  

درخواست حذف این مطلب
انشا از زبان يک روددرباره سرگذشت يک رود انشا بنويسيدانشا درباره رودداستان سرگذشت يک رودانشا درباره سرگذشت يک رود از زبان خودشتحقيق در مورد سرگذشت يک روددرباره ي سرگذشت يک رود انشا بنويسيدانشا رود ادامه مطلب

ادامه مطلب  

حقوقدانی که به جنگل پناه برد!  

درخواست حذف این مطلب
يوري آل يف کيست؟ او قبلا و حقوقدان روسي بوده است. او کار خود را رها کرد و سر به جنگل گذاشت. گوشي به نام پتروشکا همراه او در يک کلبه زندگي مي کند.

ادامه مطلب  

انشا در مورد ایران  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد ايران کلاس هفتمانشا در مورد آسمان شبمتن زيبا درباره ايرانتوصيف ايرانانشا درباره محل زندگي مامتن ادبي درباره ايرانتحقيق درباره کشور ايراندرباره ي کشور ايران ادامه مطلب

ادامه مطلب  

استیکر انشا عید نوروز  

درخواست حذف این مطلب
استيکر انشا عيد نوروز بهترين استيکر انشا عيد نوروز جالبترين استيکر انشا عيد نورو زترين خوستارين استيکر انشا عيد نوروز باح رين استيکر انشا عيد نوروز استيکر انشا عيد نوروز ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نگارش دوازدهم درس دوم قطعه ادبی  

درخواست حذف این مطلب
نگارش دوازدهم درس دوم قطعه ادبي متني ادبي درباره يک صبح سرد و برفي زمستان؟ مي توانست جالب باشد! اگر ما هنوز همان ک ن ديروز بوديم... اگر بهار را نفس مي کشيديم, تابستان را مي خنديديم و پاييز را قدم مي زديم.زمستان براي ما ک ن امروز, تيغ صبح است, بر گلوي بي خو مان! اولين بارش برف را به نظاره مي نشينم. آسمان نمک مي پاشد بر زخم خيابان ها! کلاغ هايي که متن زندگيشان سراسر يأس است, تاريکي صبح را لاي بال و پر خود جذب مي کنند. سگي تکيده که تمام عمرش را ناله کرده

ادامه مطلب  

کانال انشا در مورد تعطیلات نوروز به زبان انگلیسی  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا در مورد تعطيلات نوروز به زبان انگليسي در تلگرام کانال انشا در مورد تعطيلات نوروز به زبان انگليسي بهترين کانال انشا در مورد تعطيلات نوروز به زبان انگليسي جديد ترين کانال انشا در مورد تعطيلات نوروز به زبان انگليسي کانال هاي انشا در مورد تعطيلات نوروز به زبان انگليسي ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انشا با موضوع زندگی در حصار چوبی  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انشا: زندگي در حصار چوبي زندگي از تلاش و کوشش معنا مي گيرد وهمچون دري درخشان برايت رقم مي خورد و اين تو هستي که زندگي را مي سازي و خوب زيستن را معنا مي کني. در کنار دنيا رقابت مي کني و درآ جام شايستگي را بالاي سر مي بري و خودت را به عنوان برنده رقابت ميداني .روزگار از آنجايي شروع مي شود ،که پرتو کم رمق نور خورشيد را از لابه لاي ابر ها ميبيني و طلوع دل انگيزش را با چشم دل و جانت احساس مي کني. [enshay.blog.ir]نغمه وسي که تو را براي به جاوردن شکرانه ي نع

ادامه مطلب  

خانه درختی لو و الماسی  

درخواست حذف این مطلب
يک شرکت در شهر اوکلند اي کاليفرنياي کلبه اي الماسي شکل ساخته که ديد ۳۶۰ درجه به جنگل اطرافش دارد.

ادامه مطلب  

کانال انشا تعطیلات عید نوروز  

درخواست حذف این مطلب
کانال انشا تعطيلات عيد نوروز عضو شدن در کانال انشا تعطيلات عيد نوروز لينک عضويت در کانال انشا تعطيلات عيد نوروز بهترين کانال انشا تعطيلات عيد نوروز خاصترين کانال انشا تعطيلات عيد نوروز باح رين کانال انشا تعطيلات عيد نوروز نازترين کانال انشا تعطيلات عيد نوروز جالبترين کانال انشا تعطيلات عيد نوروز ادامه مطلب

ادامه مطلب