عوامل رفع و کاهش فشار قبر  

درخواست حذف این مطلب
3-خواندن قرآن بخصوص برخی از سوره ها.قرائت سوره هایی مانند: یس، ملک، تکاثر به هنگام خواب و مداومت بر سوره ی ز ف برای خود و نیز خواندن قرآن خصوصا سوره یس و ملک بر قبر میت.4-پاشیدن آب روی قبر میتپاشیدن آب روی قبر در هنگام دفن، از آداب دفن است و بر آن توصیه و تاکید خاص شده است.

ادامه مطلب  

میخواهید خواب های خوشایند ببینید  

درخواست حذف این مطلب
اهل سلوک گویند: به وقت خواب لازم است انسان مراقبتهای لازم را در مورد خود به کار گیرد، تا محبت های بزرگی که در همین خواب برای انبیاء و اولیاء حاصل می شده است، به او عنایت شود.این دستورات عبارتند از: 1- روی به قبله و روی دل به قبله 2- خواندن بسم الله الرحمن الرحیم قبل از خواب 3- خواندن آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه کهف (قل انما ...) 4- خواندن آیه مبارکه 285 از سوره مبارکه بقره (آمن الرسول...) 5- خواندن تسبیح حضرت زهرا (س) قبل از خواب 6- خواندن «آیه الکرسی» 7- خوا

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آهنگ و  

درخواست حذف این مطلب
آنلی بیتون می گوید:1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می ید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول یدن هستند ، نشانة آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.3ـ اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.4ـ بالرین ها در حال با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهود

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آیات قرآن  

درخواست حذف این مطلب
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:اگر ی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتیکه آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (انشاء الله) و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجهی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خوانندهی آیات قرآن زنده باشد یا  آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بینندهی خواب، دل دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آیات مژدهدهنده باشد، برای خوانندهی آن، مژدهی خیر و نیکی است.&n

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آیه الکرسى  

درخواست حذف این مطلب
صادق علیه السلام می فرمایند: خواندن آیه الکرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .   اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.    -------------------------------------------------------------------------------- اگر بیند آیة الکرسی (آیه 255 سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد. منبع : tabir.blog.ir , تعبير خواب آیه

ادامه مطلب  

علم قرآن درمانی  

درخواست حذف این مطلب
قرآن درمانی: درمان تاری دید چشم : خواندن سوره انفطار رفع آبریزش چشم: خواندن سوره عبس درمان آب مروارید: خواندن سوره بینه درمان بیماری کبد: خواندن سوره قصص رفع بی خو : خواندن سوره انبیاء به خواب نرفتن: خواندن سوره نبأ بندآمدن ادرار: خواندن سوره شرح عدم سقط جنین: خواندن سوره قلم رفع درد گوش: خواندن سوره اعلی رفع وسواس: خواندن سوره یاسین درمان یبوست: خواندن سوره دخان درمان بواسیر: خواندن سوره اعلی رفع درد مفاصل: خواندن سوره سجده قطع شدن تب: خواندن س

ادامه مطلب  

همه چیز درباره احکام خواندن سوره سجده دار در  

درخواست حذف این مطلب
چهار آیه در قرآن کریم وجود دارد که هنگام خواندن آنان، بایستی سجده کرد، که حکم شرعی مربوط به خواندن این آیات در را در اینجا بخوانید.

ادامه مطلب  

آیا میدانید؟  

درخواست حذف این مطلب
نقل شده : زن نیکو کاری فوت کردو هر وقت قبرش رازیارت می د از خاک قبرش بوی گل می امد شوهرش گفت که او هیچ وقت خواندن سوره ملک را قبل از خواب ترک نمیکرده پس مبارک باد بر ان ی که خواندن سوره ملک قبل از خواب را برای خودش عادت قرار داده پس بر این کار حریص باش زیرا نجات می از عذاب قبر

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حرف م  

درخواست حذف این مطلب
تعبير خواب حرف م تعبير خواب دانیال نبی (ع) ، تعبير خواب جعفرصادق (ع) ، تعبير خواب یوسف نبی (ع) ، تعبير خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبير خواب خالد اصفهانی ، تعبير خواب محمد بن سیرین ، تعبير خواب ابراهیم کرمانی ، تعبير خواب جابر مغربی ، تعبير خواب عبد الله ابن عباس ، تعبير خواب حافظ ، تعبير خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبير خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبير خواب تام چت ویندرا ، تعبير خواب لوک اویتنهاو ، تعبير خواب زیگموند فروید ، تعبير خواب آنلی بیتون ، تعب

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حرف ق  

درخواست حذف این مطلب
تعبير خواب حرف ق تعبير خواب دانیال نبی (ع) ، تعبير خواب جعفرصادق (ع) ، تعبير خواب یوسف نبی (ع) ، تعبير خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبير خواب خالد اصفهانی ، تعبير خواب محمد بن سیرین ، تعبير خواب ابراهیم کرمانی ، تعبير خواب جابر مغربی ، تعبير خواب عبد الله ابن عباس ، تعبير خواب حافظ ، تعبير خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبير خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبير خواب تام چت ویندرا ، تعبير خواب لوک اویتنهاو ، تعبير خواب زیگموند فروید ، تعبير خواب آنلی بیتون ، تعب

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حرف و  

درخواست حذف این مطلب
تعبير خواب حرف و تعبير خواب دانیال نبی (ع) ، تعبير خواب جعفرصادق (ع) ، تعبير خواب یوسف نبی (ع) ، تعبير خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبير خواب خالد اصفهانی ، تعبير خواب محمد بن سیرین ، تعبير خواب ابراهیم کرمانی ، تعبير خواب جابر مغربی ، تعبير خواب عبد الله ابن عباس ، تعبير خواب حافظ ، تعبير خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبير خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبير خواب تام چت ویندرا ، تعبير خواب لوک اویتنهاو ، تعبير خواب زیگموند فروید ، تعبير خواب آنلی بیتون ، تعب

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حرف ی  

درخواست حذف این مطلب
تعبير خواب حرف ی تعبير خواب دانیال نبی (ع) ، تعبير خواب جعفرصادق (ع) ، تعبير خواب یوسف نبی (ع) ، تعبير خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبير خواب خالد اصفهانی ، تعبير خواب محمد بن سیرین ، تعبير خواب ابراهیم کرمانی ، تعبير خواب جابر مغربی ، تعبير خواب عبد الله ابن عباس ، تعبير خواب حافظ ، تعبير خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبير خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبير خواب تام چت ویندرا ، تعبير خواب لوک اویتنهاو ، تعبير خواب زیگموند فروید ، تعبير خواب آنلی بیتون ، تعب

ادامه مطلب  

تعبیر خواب حرف گ  

درخواست حذف این مطلب
تعبير خواب حرف گ تعبير خواب دانیال نبی (ع) ، تعبير خواب جعفرصادق (ع) ، تعبير خواب یوسف نبی (ع) ، تعبير خواب اسماعیل بن اشعث ، تعبير خواب خالد اصفهانی ، تعبير خواب محمد بن سیرین ، تعبير خواب ابراهیم کرمانی ، تعبير خواب جابر مغربی ، تعبير خواب عبد الله ابن عباس ، تعبير خواب حافظ ، تعبير خواب علامه مجلسی (ره) ، تعبير خواب منوچهر مطیعی تهرانی ، تعبير خواب تام چت ویندرا ، تعبير خواب لوک اویتنهاو ، تعبير خواب زیگموند فروید ، تعبير خواب آنلی بیتون ، تعب

ادامه مطلب  

اوقات خواب دیدن  

درخواست حذف این مطلب
اوقات خواب دیدن ج زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعت ساعت 6-10 شب : رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبير ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبير است. ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبير می شود. ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در یک سوم آ شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبير می شود. ساعت 5/4 صبح در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبير می شود. ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم از یک روز تا یک ه

ادامه مطلب  

با خواندن این سوره ها در شب قدر بهشتی شوید  

درخواست حذف این مطلب
لیالی قدر امشب جایگاه ممتازی دارد و برای خواندن دو سوره ای که در این شب وارد شده، وعده بهشت داده است.

ادامه مطلب  

ثواب بسیار خواندن «سوره قدر» در شب قدر  

درخواست حذف این مطلب
یک کارشناس مذهبی با اشاره به ثواب بسیار زیاد خواندن سوره قدر در شب قدر، از خواندن دعای جوشن کبیر در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان سخن گفت.

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آه  

درخواست حذف این مطلب
لیلا برایت می گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید.   آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد.   تعبير خواب آه , رویای آه , خواب دیدن آه , تعبير آه , خواب آه , تعبير خواب آخ , رویای آخ , خواب دیدن آخ , تعبير آ

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آه  

درخواست حذف این مطلب
لیلا برایت می گوید:دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید. آنلی بیتون می گوید:اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می کشید ، نشانة آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد. تعبير خواب آه , رویای آه , خواب دیدن آه , تعبير آه , خواب آه , تعبير خواب آخ , رویای آخ , خواب دیدن آخ , تعبير آخ , خواب

ادامه مطلب  

ج زمان تعبیر شدن خوابها  

درخواست حذف این مطلب
ج زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعتساعت 6-10 شب :رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبير ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبير است.ساعت 10 شب تا 2 صبح:در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبير می شود.ساعت 2 صبح تا 5/4 صبحدر یک سوم آ شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبير می شود.ساعت 5/4 صبح در سپیده دماز یک هفته تا یک ماه تعبير می شود.ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبير می شود.ساعت

ادامه مطلب  

تعبیر خواب دعا  

درخواست حذف این مطلب
تعبير خواب دعا | تعبيرخواب دعا | tabire khabتعبير خواب دعا,تعبير خواب دعانویس,تعبير خواب دعا گرفتن,تعبير خواب دعای توسل,تعبير خواب دعای جوشن کبیر,تعبير خواب دعای کمیل,تعبير خواب دعا نوشتن,تعبير خواب دعای ندبه,تعبير خواب دعا خواندن,تعبير خواب دعا نویسی,تعبير خواب دعانویسی,تعبير خواب دعانویس,تعبير خواب دیدن دعانویس,تعبير خواب رفتن پیش دعانویس,تعبير خواب دعا گرفتن,تعبير خواب کتاب دعا هدیه گرفتن,تعبير دعا گرفتن در خواب,تعبير خواب گرفتن کتاب دعا,تع

ادامه مطلب  

خواص سوره واقعه و افزایش رزق و روزی حلال  

درخواست حذف این مطلب
خواص سوره واقعه, فواید خواندن سوره واقعه برای افزایش رزق و روزی, دستور العمل خواندن سوره واقعه جهت افزایش رزق و روزی حلال سوره واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است سوره واقعه چه فضیلت و خواصی دارد؟ سوره واقعه در جزء بیست وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اوا این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره ی مبارکه است این کلمه در نخستین آیه این سوره مبارکه آمده است. سوره واقعه در «مکّه» نازل شده و داراى ۹۶ آیه است‏. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

خواب  

درخواست حذف این مطلب
به نامت یا الله یا رحمان ... چقدر به خواب اعتقاد دارید؟ چقدر باید اعتقاد داشت؟ تا کجا؟ ... در چهار روز گذشته هرشب خوابهایی دیدم که جز یه خواب باقی تعبير شد... خواب چهارم به قدری بزرگه و غظمت داره برای تعبير کلی مقدمه میخواد ... بی تاب شدم... ...

ادامه مطلب  

رازهای موفقیت مخصوص هر ماه  

درخواست حذف این مطلب
به نقل از آیت الله بهجت متولدین فروردین ؛خواندن آیت الکرسی + سوره کهف + 100صلوات .متولدین اردیبهشت ؛خواندن چهار قل + سوره یاسین + دو رکعت حاجت در زمان گرفتاری .متولدین داد ؛استغفار + خواندن سور ه حمد + چهار قل + صدقه دادن هر روزه .متولدین تیر ؛گذشت از خطاهای دیگران + خواندن سوره نباء + استعاذه + صدقه دادن هر روزه .متولدین مرداد ؛خشوع و فروتنی داشتن + خواندن سوره الرحمن + 100 صلوات .متولدین شهریور ؛صله ی رحم + خواندن سوره واقعه + صدقه دادن هر روزه .متولدی

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آمونیاک  

درخواست حذف این مطلب
در سر زمین رویاها آمده: خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است . شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند . آمونیاک می ید : تحقیر و شرمساری  از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد. منبع تعبير خواب جامع   تعبير خواب آمونیاک , رویای آمونیاک , خواب دیدن آمونیاک , تعبير آمونیاک , خواب آمونیاک , تعبير خواب نوش آ , رویای نوش آ , خواب دیدن نوش آ , تعبير نوش آ , خواب نوش آ , تعبير خواب آمنیاک , رویای آمنیاک , خواب

ادامه مطلب  

قرآن درمانی  

درخواست حذف این مطلب
سیری در درمان قرانی سوره برای پیدا شدن مال سوره مجادله برای برای مهر و محبت همسرو معامله سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال سوره حجر برای برکت مال سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی سوره تغابن برای ادای قرض سوره حج برای کامل شدن دین سوره مریم برای هدایت دختران سوره احزاب برای گشایش بخت سوره یونس برای بچه دار شدن سوره محمد برای اخلاق سوره اعلی برای هدایت جوانان سوره ن والقلم برای آسان شدن و درس خواندن سوره مزمل برای مهر و محبت سوره ج

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آمونیاک  

درخواست حذف این مطلب
در سر زمین رویاها آمده:خواب آمونیاک : روابط عشقی شما در بدترین شرایط است .شما آمونیاک دارید : تصادف – یک خطرشما را تهدید می کند .آمونیاک می ید : تحقیر و شرمساری از آمونیاک استفاده می کنید : با یک دوست مشاجره خواهید کرد.منبع تعبير خواب جامع تعبير خواب آمونیاک , رویای آمونیاک , خواب دیدن آمونیاک , تعبير آمونیاک , خواب آمونیاک , تعبير خواب نوش آ , رویای نوش آ , خواب دیدن نوش آ , تعبير نوش آ , خواب نوش آ , تعبير خواب آمنیاک , رویای آمنیاک , خواب دیدن آ

ادامه مطلب  

سجده های واجب قرآن  

درخواست حذف این مطلب
سجده های واجب قرآن: در چهار سوره از قرآن مجید آیه سجده است؛ عبارتند از: ـ سوره «الم سجده»، سوره 32، آیه 15. ـ سوره «حم سجده یا فصلّت»، سوره 41، آیه 38. ـ سوره «اَلنّجم»، سوره 53، آیه 62. ـ سوره «علق»، سوره 96، آیه 19. (هر گاه انسان آیه سجده را بخواند یا گوش کند باید فوراً به سجده رود). در ذکر سجده مستحب است بگوید: لااله الا الله حقا حقا, لا اله اله الله ایمانا و تصدیقا سجدت لک یا رب تعبدا و رقا لا مستنکفا و لامستکبرا.

ادامه مطلب  

خودت تعبیر کن  

درخواست حذف این مطلب
فرمودند : وقتی خو دیدی و خواسته باشی تعبير کنی، ببین در چه شبی خواب دیدی و چندم ماه است پس به عدد شبهائی که از ماه گذشته سوره های قرآن را بشمار به سوره ی آ که رسیدی به همان تعداد آیات را هم بشمار به آیه ی آ ی که رسیدی همان تعبير خوابت است. مثلا اگر در شب هفتم ماه خواب دیده باشی قرآن را گرفته به سوره هفتم که اعراف است آیه ی هفتم را نگاه کن که تعبير خوابت است. منبع: گنجینه داروهای معنوی 2

ادامه مطلب  

آینده  

درخواست حذف این مطلب
در سر زمین رویاها آمده:آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .آینده شما خوب نیست : شادی آینده فرزندانتان : خوشبختی  تعبير خواب آتی , رویای آتی , خواب دیدن آتی , تعبير آتی , خواب آتی , تعبير خواب آتیه , رویای آتیه , خواب دیدن آتیه , تعبير آتیه , خواب آتیه , تعبير خواب آجل , رویای آجل , خواب دیدن آجل , تعبير آجل , خواب آجل , تعبير خواب بعد , رویای بعد , خواب دیدن بعد , تعبير بعد , خواب بعد , تعبير خوا

ادامه مطلب  

خواب دیدم  

درخواست حذف این مطلب
خواب دیدم که تو در خواب شدی کار و م خواب ماندم و تو در خواب گرفتی نفسم! خواب دیدم که تو در خواب کنارم هستی خواب رفتم که از آن خواب، کنارت برسم خواب بودی و نپرسید ی خواب تو را خواب رفتند همه اهل زمین با جرَسم! خواب چسبید! پس از آن همه بیهوشی من خواب دیدم نگهت بود هوا و هوسم خواب دیدم که به دستت گل سرخی زیباست خواب تعبير نشد بعد تو از کام گَسم! خواب دیدم که تو می آیی و با من هستی خواب دیدی که به زیر تلی از خار و خسم...

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آنتن  

درخواست حذف این مطلب
لیلا برایت می گوید: دیدن یا داشتن آنتن، دل بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.    تعبير خواب آنتن , رویای آنتن , خواب دیدن آنتن , ت

ادامه مطلب  

تعبیر خواب آنتن  

درخواست حذف این مطلب
لیلا برایت می گوید:دیدن یا داشتن آنتن، دل بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.  تعبير خواب آنتن , رویای آنتن , خواب دیدن آنتن , تعبير

ادامه مطلب