صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی (ابان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههای درسي علوم تجربي جلسه گروه درسي علوم تجربي با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- گروه بندی جدید دانش اموزان براساس اولین ازمون برگزارشده در ماه 2- برگزاري آزمونهاي ماهانه در برگه های مخصوص معاونین 3- برگزاري آزمونهاي ماهانه به صورت کتبی جهت بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان 4- انجام پرسشهای شفاهی ومستمر بطور مداوم وبررسی وضعیت درسي دانش آموزان 5- دیدار با اولیا

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی (مهر 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههای درسي علوم تجربي جلسه گروه درسي علوم تجربي با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7-

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی (اردیبهشت95 )  

درخواست حذف این مطلب
جلسه گروه درسي علوم تجربي با حضور کلیه دبیران علوم تجربي در تاریخ 95/2/26 روز یکشنبه برگزار گردید ومباحث زیر مطرح گردید . 1- طرح سوالات ترم دوم به طور هماهنگ 2- تایپ سوالات و تحویل به موقع آن به مسول آموزشگاه 3- دوره کتاب و رفع اشکال آن وبرطرف مشکلات مربوط به دانش اموزان 4- استفاده از ازمونهای مختلف واستفاده از سایت های مختلف برای دوره کتاب نهم 5- برگزاري آزمونهاي مستمر در کلاس وپرسشهای شفاهی 6- بالابردن اعتماد به نفس دانش اموزان هنگام پاسخگویی ازمو

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی فروردین 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروه درسي علوم تجربي فروردین 95) جلسه گروه درسي علوم تجربي با حضور کلیه دبیران علوم تجربي در تاریخ 25/1/95 روز چهارشنبه در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- تبریک سال نو 1395 به تمامی همکاران و دانش آموزان 2- طرح سوالات میان ترم وبرگزاري امتحانات میان ترم 3- تصحیح اوراق امتحانی میان ترم و تحویل به موقع نمرات به مسول آموزشگاه 4- برگزاري امتحانات مستمر در برگه آزمونهاي آموزشگاه 5- انجام آزمایشهای مربوط به درس

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن (ابان 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروههای درسي دینی وقرآن جلسه گروه درسي دینی وقران در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- برگزاري آزمونهاي ماهانه و متعدد 2- دعوت از اولیاء و ارتباط با آنان برای پیگیری مسائل درسي و اخلاقی 3- استفاده از سایت و کلاس هوشمند 4- استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه 5- استفاده از قلم هوشمند در تثبیت یادگیری دانش آموزان 6- استفتده از کتاب کار ونمونه سوالات 7- استفاده از از دست سازه های دانش آموزان به عنو

ادامه مطلب  

چکیده اقدام پژوهی دوره هفدهم  

درخواست حذف این مطلب
چکیده هدف تحقیق بررسی را ارهای افزایش جذ ت یادگیری درس علوم تجربي در بین دانش­آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شاهدحضرت رقیه (س) دوره اول ناحیه2آموزش وپرورش شهرقم وروش تحقیق توصیفی ازنوع اقدام پژوهی(عملی درآموزش و پرورش ) است. جامعه آماری علاوه برمدیر، معلمان ووالدین دانش آموزان، 26نفر دانش آموز سوم، دبیرستان شاهد بودند که درسال تحصیلی 93-92مشغول به تحصیل بودندکه کل آنان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند، برای ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم تجربی  

درخواست حذف این مطلب
تدریس خصوصی علوم تجربي تدریس علوم تجربي پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابت -تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم تجربی  

درخواست حذف این مطلب
تدریس خصوصی علوم تجربي تدریس علوم تجربي پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابت -تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم

ادامه مطلب  

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش  

درخواست حذف این مطلب
http://confoloum.isfedu.ir اه همایش -توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش -تبیین رویکردهای برنامه درسي مبتنی بر برنامه درسي ملی -اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسي علوم تجربي محورهای همایش: -رویکردها و اه برنامه درسي در آموزش علوم تجربي -تفکر و پژوهش در برنامه درسي علوم تجربي -رویکردهای آموزش پژوهش محور در برنامه درسي علوم تجربي -روش های ارزشی پژوهش محور در برنامه درسي علوم تجربي -پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشی مدرسه ای -پژوهش محوری و صلاح

ادامه مطلب  

کانال تلگرام ندای علوم تجربی  

درخواست حذف این مطلب
کانال تلگرام ندای علوم تجربي راه اندازی شد این کانال حاوی ها و تصاویر علمی علوم تجربي هفتم وعلوم تجربي هشتم و علوم تجربي نهم می باشد امیدوارم مورد استفاده همکاران عزیزم و دانش آموزان گرامی ام قرار بگیرد برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید https://telegram.me/nedayeoloom

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 )  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروه درسي ریاضی (اردیبهشت 95 ) جلسه گروه درسي با حضور کلیه دبیران ریاضی در تاریخ 25/2/95 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- طرح سوالات ترم دوم وتایپ سوالات به همراه کلید وتحویل به موقع به مسئول آموزشگاه 2- ارائه نمونه سوالات نهایی و تمرین وحل نمونه سوالات نهایی نهم درکلاس 3- برگزاري آزمونهاي مختلف و آشنایی دانش آموزان با سوالات ترم 4- برطرف اشکالات دانش آموزان براساس پرسش و آزمونهاي مکرر 5- استفاده از کتا

ادامه مطلب  

۱۰ نکته برای تدریس علوم در مقطع ابت  

درخواست حذف این مطلب
۱۰ نکته برای تدریس علوم در مقطع ابت سوال ، تفکر نقادانه، تحقیق، مصاحبه، فرضیه سازی، تکنولوژی و بسیاری عوامل دیگر برای کمک به یادگیری و درک علوم ضروری هستند. تدریس علوم در دوره ابت برای ایجاد پایه هایی برای موفقیت آتی در علم، امری ضروری است. نیاز است برای واقعیت های اساسی و پایه، امر حفظ مطالب صورت گیرد، هر چند حفظ مطلق حتی برای درس علوم، کنجکاوی درونی که دانش آموزان درباره جهان اطراف دارند را از بین می برد. تدریس علوم باید سرشار از تفریح و سر

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی هنر (فروردین95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروه درسي هنر (فروردین95) جلسه ماهانه دبیران آموزشگاه سمیه با حضور دبیران هنر در دفتر آموزشگاه برگزار گردید و مطالب ارائه شده شامل موارد زیر می باشد : 1- توجه بیشتر دانش آموزان به خوشنویسی 2- تاکید بر استفاده از همه نمرات کلاسی در نمره مستمر 3- هماهنگی های لازم برای برگزاري امتحان هنر به صورت هماهنگ بین همه کلاسها 4- تعیین یک مورد طراحی و خط از کتاب برای امتحان ترم 2 5- تشخیص نمره ای بر کارهای دستی هنری دانش آموزان 6- تشویق دانش آموزان به ک

ادامه مطلب  

قابل توجه دانش آموزان پایه پنجم و ششم  

درخواست حذف این مطلب
خبر: آزمون درس علوم مستمر مهرماه پایه پنجم در تاریخ95/8/2 برگزار خواهد شد.موضوع امتحان درس یک و دو (منابع؛ امتحان کتاب درسي دفتر علوم کتاب کار خیلی سبز) آزمون درس علوم پایه ششم در تاریخ 95/8/3 موضوع درس یک و دو (منابع؛ کتاب درسي، دفتر علوم و کتاب کار مبتکران)

ادامه مطلب  

برگزاری جشن مهر و مهربانی در آستانه س حصیلی جدید با حضور دانش آموزان هموفیلی  

درخواست حذف این مطلب
برگزاري جشن مهر و مهربانی در آستانه س حصیلی جدید با حضور دانش آموزان هموفیلی ، معاونت محترم درمان علوم پزشکی ، قائم مقام ریاست علوم پزشکی در امور مشارکتهای اجتماعی ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان و همچنین گروههای هنری و موسیقی امروز در محل سالن همایش پردیس فرهنگیان م آباد برگزار گردید .

ادامه مطلب  

برگزاری جلسه هم شی دبیران علوم تجربی منطقه زاغه  

درخواست حذف این مطلب
سلام وعرض ادب خدمت تمامی همکاران گرانقدر بخصوص همکارانی غیر مرتبط که امسال زحمت تدریس ذرس علوم رابرعهده گرفته اند: موضوعات مورد بحث در حلسه روز شنبه: چگونگی برگزاري جشنواره خوارزمی-درس پژوهی -دفاتر شاخص-برنامه ریزی برای شرکت دانش آموزان کلیه مدارس در آزمایشگاه مرکزی- حضور سروران در این جلسه ا امی است تا بتوانیم با همفکری به نتایج بهتری برسیم تاریخ برگزاري :1395/8/15

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی ادبیات (فروردین95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروه درسي ادبیات (فروردین95) پژوهشگران: معصومه صفری – شیرین زارعی – مریم صفری – خانم فرهنگ دوست جلسه اسفند ماه در تاریخ 31/1/95 ساعت 30/10 الی 45/10 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومطالب ارائه شده توسط همکاران هم رشته بدین قرار است : 1- تکالیف نوروزی دانش آموزان نظارت گردید 2- امتحانات ماهانه املاء وانشاء گرفته شد 3- دانش آموزان خاطرات و تجربيات تعطیلات نوروزی خود را در قالب درس آزاد بیان د 4- آمادگی دانش آموزان راه یافته به المپیاد استانی خوا

ادامه مطلب  

شوک امتحانات سوم دبیرستان  

درخواست حذف این مطلب
شوک دانش آموزان از امتحانات و ات سریالی پس از گذشت یک هفته همچنان اعتراض دانش آموزان به سخت بودن امتحانات نهایی و آنها در مقابل ادارات آموزش و پرورش مناطق ادامه دارد؛ این در حالی است که مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش بارها سخت بودن امتحانات را رد کرد و دانش آموزان را ایده آل طلب و کمال گرا خطاب کرد. چند سالی می شود؛ امتحانات نهایی دانش آموزان به جهت تاثیر در کنکور حائز اهمیت است. هر ساله روال بر این بود که با برگزاري امتحانات نهایی، دانش آموزا

ادامه مطلب  

فروش کتاب های پیش دبستانی و دبستان در کتابفروشی کتاب کودک و نوجوان شاهین شهر  

درخواست حذف این مطلب
کتابفروشی کتاب کودک و نوجوان واقع در پاساژ معینی شروع سال تحصیلی 96-95را به دانش آموران و والدین عزیز شاهین شهر تبریک می گوید و تلاش دارد که کتاب های کمک آموزشی گوناگون از ناشران معتبر در اختیار مدارس و والدین قرار دهد تا کمک حال معلمان و اولیاء گرامی قرار گیرد برترین تست ها تیز هوشان ویژه دانش آموزان ممتاز اول دبستان قیمت20000تومان فارسی اول دبستان مجموعه کتاب یار تخته سیاه علوم اول تخته سیاه ریاضی اول خیلی سبز علوم تجربي اول دبستان نشر کاگو ک

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات( مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههای درسي مطالعات در جلسه ای که بین مطالعات در دفتر مدرسه برگزار شد و در مورد مسائل زیر صحبت و گفتگو شد : 1- تنظیم دفاتر کلاسی 2- گروهبندی دانش آموزان 3- استفاده از سیستم هوشمند 4- مشخص نقاط قوت و ضعف دانش اموزان 5- دیدار با اولیاء 6- بودجه بندی کتابها و مشخص محدوده تدریس 7- برگزاري آزمونهاي دوره ای 8- بررسی علل کم کاری بعضی از دانش آموزان با کمک اولیاء 9- ثبت نمرات کلاسی 10- دادن و مشخص تکالیف خارج از کلاس

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی(مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههای درسي ریاضی جلسه گروه درسي ریاضی با حضور دبیران ریاضی در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده

ادامه مطلب  

سلام بچه ها  

درخواست حذف این مطلب
برای روز شنبه تعدادی از بچه ها دعوت نامه دارند والدین آن ها باید تشریف بیاورند برای بررسی وضعیت درسي 2- دانش آموزان باید درس ضرب ری کلاس پنجم را مرور نمایند و بر روی صفحه ی ضرب ری ششم هم تفکر نمایند علی الخصوص نحوه ی ساخت مسئله برای ضرب ر 3-از فرصت استفاده نموده و مروری بر درس های دیگر داشته باشند مخصوصا علوم و فارسی 4-امتحان علوم نشان داد که بیشتر بچه ها سوالات را دقیق نمی خوانند - کتاب کار را نخوانده اند

ادامه مطلب  

انتخاب واحد درس انتخ سال سوم  

درخواست حذف این مطلب
همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید دانش آموزانی که هم اکنون سال سوم هستند در پایه اول دو ماده درسي (پرورشی و انتخ ) را گذرانده اند. دانش آموزانی که سال گذشته در پایه دوم (رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک) بوده اند یک ماده درسي (انتخ ) نیز گذرانده اند. اما دانش آموزان رشته علوم تجربي این درس را در پایه سوم می گذرانند. لذا توجه شما را در این راستا به نکات ذیل معطوف می دارد: الف)) دانش آموزان سال اوّل می بایست یک درس پرورشی و یک درس انتخ گذرانده باشن

ادامه مطلب  

انتخاب واحد درس پرورشی سال سوم  

درخواست حذف این مطلب
همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید دانش آموزانی که هم اکنون سال سوم هستند در پایه اول دو ماده درسي (پرورشی و انتخ ) را گذرانده اند. دانش آموزانی که سال گذشته در پایه دوم (رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک) بوده اند یک ماده درسي (پرورشی) نیز گذرانده اند. اما دانش آموزان رشته علوم تجربي این درس را در پایه سوم می گذرانند. لذا توجه شما را در این راستا به نکات ذیل معطوف می دارد: الف)) دانش آموزان سال اوّل می بایست یک درس پرورشی و یک درس انتخ گذرانده باش

ادامه مطلب  

برنامه ی کلی سالانه - ویژه ی آموزگاران ابت  

درخواست حذف این مطلب
با توکل به خدای تبارک وتعالی وبا آرزوی توفیق وموفقیت در سال تحصیلی جدید ، برنامه ی سالانه ی آموزگاران ابت به شرح ذیل تنظیم می گردد: ۱-شرکت در مراسم بازگشایی مدارس در اوّل مهر، معارفه با دانش آموزان ۲-تنظیم برنامه هفتگی کلاسی ۳·-تنظیم برنامه ملاقات با اولیای دانش آموزان ۴-دیدار با اولیا در هرماه (درصورت نیاز دعوت از آن ها در طول هفته) ۵-شناخت کامل دانش آموزان از نظر جسمی،روحی،اخلاقی،درسي سال قبل،نکات ضعف ،قوت به کمک اولیا وپرونده تحصیلی ۶-تد

ادامه مطلب  

آموزش فصل به فصل علوم نهم  

درخواست حذف این مطلب
دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل دوم علوم نهم اینجا کلیک کنید توصیه می کنیم دانش آموزان عزیز نهم حتما این جزوه را مطالعه کنند. دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل اول علوم نهم اینجا کلیک کنید دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل سوم اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب  

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن(مهر95)  

درخواست حذف این مطلب
صورتجلسه گروههای درسي دینی وقرآن اولین جلسه گروه دینی وقران در دفتر مدرسه با حضور همکاران مربوطه با ذکر صلواتی آغاز شد و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد . 1- تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 2- معارفه و گروه بندی دانش آموزان 3- شرح وظایف دانش آموزان 4- شرکت در جلسه حجاب و با دانش آموزان در خانه مدرسه 5- استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند قلم هوشمند و کتاب و ...... 6- شرکت در مراسم عزاداری محرم ابا عبدالله الحسین 7- ارتباط با اولیاء دانش آموزان ضعیف و پیگ

ادامه مطلب  

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95)  

درخواست حذف این مطلب
صورت جلسه گروه درسي عربی (فروردین 95) جلسه گروه درسي عربی در مورخ 30/1/95 با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- پیگیری وضعیت درسي دانش آموزان فراهم آوردن زمینه های لازم جهت پیشرفت دانش اموزان 2- ارائه سوالات میان ترم و ثبت نمرات و ارائه به دفتر آموزشگاه 3- تشویق دانش آموزان به مشارکت در کلاس 4- تحویل و ثبت نام کارهای عملی دانش آموزان در دفتر کلاسی 5- تلاش در جهت افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 6- استفاده از کتابهای کمک آمو

ادامه مطلب  

تشکیل انجمن علمی ریاضی  

درخواست حذف این مطلب
در هفته اول آبانماه به مناسبت گرامیداشت دهه ریاضیات ، انجمن علمی ریاضی متشکل از تعدادی از دانش آموزان دبیرستان مکتب ا هرا تشکیل شد. که فعالیت های این انجمن موارد زیر میباشد: فعالیتهای انجمن علمی ریاضی: 1- شرکت در لیگ ریاضی خانه ریاضیات بوشهردر آبانماه 2- جلسه انجمن در آذرماه 3- ارایه مطالب خواندنی و دانستنی ریاضیات بصورت هفتگی در برد 4- خواندن شعر و شوخی با ریاضیات در صبحگاه مدرسه جهت آشتی دانش آموزان با ریاضی 5- برگزاري مسابقه معماهای ریاضی ما

ادامه مطلب  

مراسم هفته مشاغل وانتخاب رشته مقطع اول متوسطه پایه نهم  

درخواست حذف این مطلب
صبح روز چهارشنبه ۰۱/۰۲/۹۵ مراسم بزرگ داشت هفته مشاغل وانتخاب رشته مقطع اول متوسطه درتالار اجتماعات عباسی برگزارشد.در این مراسم آقایان عبدالله عالیان معاونت آموزش وپرورش ، علی درخشنده ریاست شورا(در مورد رشته علوم تجربي وداروسازی )، محمد رضا چنگال خوش در مورد رشته ی وفنی وخانم بهبودمشاور دبیرستان گله داری در مورد هدایت تحصیلی وانتخاب رشته دانش آموزان سخنرانی د. همچنین در دونوبت جوایز ولوح تقدیر به دانش آموزان اهداء گردید.مسابقه لب خوانی ب

ادامه مطلب