عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم  

درخواست حذف این مطلب
بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشيممستیم اگر ن میخانه نباشيم ما را چه غم ار باده نباشد، که دمی نیستاز عمر که با نالۀ مستانه نباشيم سرگشتۀ محضیم و در این وادیِ حیرتعاقل تر از آنیم که دیوانه نباشيم چون می نرسد دست به دامان حقیقتسهل است اگر در پی افسانه نباشيم هر شب به دعا می طلبیم اینکه نیایدآن روز که ما در غم جانانه نباشيم #مهدی_اخوان_ثالث

ادامه مطلب  

بد نباشیم (:  

درخواست حذف این مطلب
اونی نباشيم که هروقت اسممونو بیارنحس بد به دیگران منتقل شه .

ادامه مطلب  

عن نباشیم!  

درخواست حذف این مطلب
آدم گوه همونیه که اولین بار من باید بهش زنگ بزنم وقتی ام زنگ میزنم و جواب نمیده دوروز بعدش از طریق یه نفر باید بفهمم ساعت ۸شب خواب بوده:) اونوخ خودت نمیتونستی زنگ بزنی یا ت ت بدی؟#عن نباشيم!

ادامه مطلب  

شاد باش و شاد زی  

درخواست حذف این مطلب
سال و روز نو همه شادآقا خ ش بیاییم عادتها و رفتارهای زشت را در سال گذشته جا بگذاریم و اونها رو با خودمون به سال جدید نیاریم. بیاییم از روز چهاردهم یهو تغییر ماهیت ندهیم و هیولای درون را به بیرون نیاوریم. یهو در پی تر دن و لت و پار بقیه نباشيم. یهو دوباره همون آدم اخمو و بی اعصاب قبلی نباشيم. یهو دوباره خشن نباشيم. یهو طرز رانندگیمون تغییر نکنه. یهو زندگی رو نندازیم یه گوشه تا سال بعد...یه جاهایی و برای عده ای ممکنه سخت باشه...اما نشدنی نیست. پس کی ق

ادامه مطلب  

اگر به فکر چاره نباشیم، اصفهان هم خوزستان دوم می شود  

درخواست حذف این مطلب
همشهری آنلاین: رییس آزاد ی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط زیست محیطی شهر اصفهان، اگر به فکر چاره نباشيم، اصفهان با شدت بیش تری، به خوزستانی دوم تبدیل می شود.

ادامه مطلب  

آرزو...  

درخواست حذف این مطلب
خدایا سه تا آرزو دارم...بی من نباشه...بی اون نباشم...بی هم نباشيم...

ادامه مطلب  

یادمان نرود هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشیم  

درخواست حذف این مطلب
یکی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فلانی درباره ات چه قدر غیبت و بدگویی کرده حکیم با تبسم گفت: او تیری را بسویم پرتاب کرد که به من نرسید؛ تو چرا آن تیر را از زمین برداشتی و در قلب م فرو کردی؟ یادمان نرود هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشيم ..

ادامه مطلب  

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود  

درخواست حذف این مطلب
ای بس که نباشيم و جهان خواهد بود نی نام زما و نه نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشيم همان خواهد بود خیام حالم گرفتس و ناراحتم ،باس حل شه این ناراحتی. گرچه انتخابات شرکت و روحیه ام نامربتط نیس با همین حول و حوش....باس دنبال منفعت خودم باشم .ناراحتم چون میدونم روزهای پیش رو روزهای سخت تری برای من و زندگی ام خواهد بود . بایستی تلاشم رو بیشتر کنم توی این روزهای پیش رو. همیشه سعی میکنم بفکر راحتی خودم باشم .امروزم که ناراحتم هم

ادامه مطلب  

دیر//////////  

درخواست حذف این مطلب
و چه ارزان می فروشیملذت باهم بودن راچه زود دیر می شودو نمی دانیم که فردا می آیدشاید ما نباشيم ...

ادامه مطلب