روانشناسی اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
روان شناسی اجتماعي از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد روانشناسي اجتماعي مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسي وجامعه است.[۱] روانشناسي اجتماعي، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مست م وجود روابط متقابل بین خود با دیگران است، بنابراين به یک تعریف دیگر روان شناسی اجتماعي به عنوان علم مطالعه رفتار متقابل بین انسان ها یا علم مطالعه تعامل انسا

ادامه مطلب  

در هر سمتی که هستید بیشترین نفوذ را داشته باشید  

درخواست حذف این مطلب
مترجمان: پریسا امکانی سعید بقایی به طور کلی در ب وکار ها و سازمان ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت های نفوذ و تاثيرگذاری براي دستی به موفقیت بسیار حیاتی است. علاوه بر این، تسلط بر چنین مهارت هایی براي یک سازمانی که در واقع هدایتگر افراد است ضروری است. قدرت نفوذ چیست؟ در محل کار، نفوذ ظرفیت یا قدرتی است که به یک فرد نیرویی جذب کننده می دهد تا بتواند اعمال، رف

ادامه مطلب  

تکنیک های رفتار درمانی برای کودک اْتیستیک  

درخواست حذف این مطلب
رفتار درمانی یکی از مهمترین شاخه های علوم رفتاری و روانشناسي است که به جرات می توان آن را فرایند تکمیلی در درمان بسیاری از اختلالات عنوان نمود.رفتار درمانی و تغییر رفتار از معدود شیوه های درمان در علم روانشناسي است که توانسته هرجا علم پزشکی عاجز است وارد عرصه شده و خود نمایی کند.بهترین نمونه و مثال براي علم تغییر رفتار، روشهای درمانی اختلالات طیف اُتیسم است که در حدود 90% از آنها، از این متد استفاده شده است. علم تغییر رفتار را می توان پدر درم

ادامه مطلب  

در هر سمتی که هستید بیشترین نفوذ را داشته باشید  

درخواست حذف این مطلب
به طور کلی در ب وکار ها و سازمان ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت های نفوذ و تاثيرگذاری براي دستی به موفقیت بسیار حیاتی است. علاوه بر این، تسلط بر چنین مهارت هایی براي یک سازمانی که در واقع هدایتگر افراد است ضروری است. قدرت نفوذ چیست؟ در محل کار، نفوذ ظرفیت یا قدرتی است که به یک فرد نیرویی جذب کننده می دهد تا بتواند اعمال، رفتار یا نظرات دیگران را تحت تاثير ق

ادامه مطلب  

در هر سمتی که هستید بیشترین نفوذ را داشته باشید  

درخواست حذف این مطلب
به طور کلی در ب وکار ها و سازمان ها باید به این نکته توجه داشت که خواه بالاترین سمت را داشته باشید یا فقط یک شنونده در یک جلسه باشید، یادگیری برخی مهارت های نفوذ و تاثيرگذاری براي دستی به موفقیت بسیار حیاتی است. علاوه بر این، تسلط بر چنین مهارت هایی براي یک سازمانی که در واقع هدایتگر افراد است ضروری است. قدرت نفوذ چیست؟ در محل کار، نفوذ ظرفیت یا قدرتی است که به یک فرد نیرویی جذب کننده می دهد تا بتواند اعمال، رفتار یا نظرات دیگران را تحت تاثير ق

ادامه مطلب  

جامعه شناسی دهم درس 2  

درخواست حذف این مطلب
1 . منظور از " کنش اجتماعي " چیست ؟ 2 . انواع کنش نام ببرید ؟ مثال بزنید 3 . منظور از " پدیده های اجتماعي " چیست ؟ 4 . چند نمونه از پدیده های اجتماعي را نام ببرید ؟ 5 . دترین پدیده ی اجتماعي چیست و پيامد آن؟ با مثال 6 . چگونه یک ارزش وهنجار شکل میگیرد؟ 7 . هماهنگی و عدم هماهنگی پدیده های د اجتماعي چه تاثيری بر نظام اجتماعي دارد ؟ 8 . رابطه حضور فیزیکی وهنجا ر را بنویسید مثال ؟ 9 . هنجار و ارزش های اجتماعي را تعریف کنید ؟ 10 . اگر .......... نباشد هیچ هنجاری شکل نمی گی

ادامه مطلب  

رفتار  

درخواست حذف این مطلب
رفتار دو مورد داریم معنادار و بی معنا . رفتار معنا دار رفتارهایی هستند که معنایی را در ذهن تداعی میکنند و موضوع جامعه شناسی هست که رفتارهایی اجتماعي هستند . رفتار بی معنی رفتاری هست که قصد انتقال پيام را ندارد مانند پلک بهم زدن رفتارهای رفل ی هستند رفتار اجتماعي دو مورد هست یک سویه و دو سویه ، یک سویه مانند نوشتن نامه هست که جو را دریافت نکنیم . دوسویه رفتاری هست که از نظر اجتماعي مورد توجه قرار میگیرد . گروه اجتماعي دارای ویژگیهایی هست : دو یا

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

خشونت...  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

زندگی عشق و دیگر هیچ2  

درخواست حذف این مطلب
قویاً اعتقاد دارم که ضد عشق نفرت نیست، بی تفاوتی است. ذره ای اهمیت ندادن است. اگر صحنه خود را دوست نداری اگر شاد نیستی اگر تنها هستی اگر رخداد حوادث را احساس نمیکنی صحنه را تغییر بده پشت صحنه را رنگ تازه ای بزن، بازیگران تازه ای گرد بیاور و نمایشنامه جدید بنویس. انسان عاشق براي یادگرفتن، تغییر و براي شدن می خواهد. پرنده ها هرگز در غار نمیخوانند. آدم ها هم در بند نمی خوانند. براي آموختن باید آزاد باشی، باید انی را بی که درخت تو را دوست بدارند و ت

ادامه مطلب  

مقاله خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

سوال امتحان مطالعات اجتماعی پایه ششم  

درخواست حذف این مطلب
سوال امتحان مطالعات اجتماعي پایه ششم دبستان نهایی 2 نام و نام خانوادگی......................... 1 همه ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم تا هم به آنها.................... کنیم و هم مورد توجه و ................قرار بگیریم 2 خداوند در سرشت ما میل به .................و...................قرار داده است 3 صحبت با یک دوست عاقل و صبور باعث می شود تا احساس ....................و.................کنیم 4 انسان از طریق.................و.............. با دیگران چیزهای جدیدی یاد میگیرد وبه آگاهی های خود می افزاید 5 دوست خوب مایه........

ادامه مطلب  

خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

اسیب شناسی اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
آسیب شناسی اجتماعي آسیب شناسی اجتماعي به بررسی انواع مشکلات می پردازد که در سطح اجتماعي مطرح هستند و سعی می کنند علل مختلف آنها را از جنبه های مختلف فردی ، اجتماعي و غیره مورد بررسی قرار دهد. آسیب های اجتماعي که به تعبیر بعضی از شمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی هستند، در اکثر جوامع وجود دارند و تاثيرات خود را می گذارند. اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و را ارهای

ادامه مطلب  

خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

تحرک اجتماعی( social mobility)در باروق:  

درخواست حذف این مطلب
منظور از تحرک اجتماعي انتقال فرد یا گروه از یک پایگاه اجتماعي( social status ) ( توجه و ارزشی که جامعه براي نقش اجتماعي فرد، گروه و طبقه اجتماعي قائل است. ) به پایگاه اجتماعي دیگر است . تحرک اجتماعي در تمام جوامع و همه نظام های اقتصادی- اجتماعي به یک اندازه و با یک شدت و ضعف دیده نمی شود. بلکه هر اندازه در روند تکامل اجتماعي و تاریخی جوامع پیش رویم، بر میزان نسبی تحرک اجتماعي و طبقاتی افزوده می شود و نیز میزان تحرک اجتماعي از کشوری تا کشور دیگر و حتی در

ادامه مطلب  

مقاله خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد،

ادامه مطلب  

جزوه کاملا خلاصه شده و تایپ شده "الگوریتم بهینه سازی مورچگان" ant colony optimization  

درخواست حذف این مطلب
جزوه خلاصه شده و کاملا قابل فهم و تایپ شده الگوریتم بهینه سازی مورچگان یا ant colony optimization . الگوریتم کلونی مورچه براي اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چندعامله براي مسائل مشکل بهینه­سازی مانند فروشنده دوره­گرد ارائه شد. عامل هوشمند، موجودی است که از طریق حسگرها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثير گذارنده ها می تواند روی محیط تاثير بگذارد. الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه ها

ادامه مطلب  

تعریف خشونت از نظر روانشناسی  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

فرهنگ و نقش رسانه در توسعه فرهنگی  

درخواست حذف این مطلب
فرهنگ چیست؟ انسان موجودی است که با تمام موجودات و حیوانات غیر هم نوع خود تفاوتهای اساسی دارد از جمله تفاوتهای مهم انسان که در منابع و کتب علوم اجتماعي به آن اشاره شده است. گروه جویی و زیست اجتماعي، سخن گفتن، ابزار سازی، شمندی، و هدف داری می باشد انسان از ابتدای حضور خود در زمین نیازهایی داشته تا به کمک آنها ادامه حیات دهد. براي ادامه حیاط کارکرده، ابزار ساخته و با وسایل و امکانات مختلف اقدام به تولید کرده است. ساده ترین عناصر زندگی جمعی کنش ا

ادامه مطلب  

تفرد (ادامه اجتماعی شدن )  

درخواست حذف این مطلب
تفرد یونگ راجع به انسان هزاره سوم دستاوردهای مهمی از لحاظ روانشناسي و اجتماعي دارد. از نظر یونگ، تفرد یا individuation فرایندی است که باید در زندگی رخ دهد تا ما انسانهای کاملی شویم. در واقع ما قبل از متفرد شدن نیمه انسانیم؛ انسان بودن براي ما یک امکان بالقوه است نه بالفعل. آنچه در ابتدا بالفعل است حیوان بودن ماست. اما فقط عده ای از ما انسان

ادامه مطلب  

شاخص های سلامت اجتماعی:  

درخواست حذف این مطلب
شاخص های سلامت اجتماعي: 1– انسجام اجتماعي احساس بخشی از جامعه بودن، فکر به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد. احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن. بنابراين انسجام آن درجه ای است که در آن مردم احساس می کنند که چیز مشترکی بین آنها و انی که واقعیت اجتماعي آنها را می سازند وجود دارد. (مثل همسایه هایشان) 2– پذیرش اجتماعي داشتن گرایش های مثبت نسبت به افراد، تصدیق دیگران و به طور کلی پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آنها.

ادامه مطلب  

روز جهانی پُست  

درخواست حذف این مطلب
پست، کهن‏ترین و گسترده‏ترین نوع ابزار ارتباطی بین مردم یک کشور با نان دیگر سرزمین‏ها و مناطق جهان است. جوامع رشد یافته، براي تحقق توسعه خود، به شبکه ارتباطی توجه داشته و روی آن برنامه‏ریزی کلان کرده‏اند. پست یکی از عمده‏ترین نهادهای اجتماعي بازمانده از ادوار کهن است. پيام و پيام‏رسانی به عنوان یک نیاز اجتماعي، از آغاز زندگی شهرنشینی، همواره مطرح بوده است و پست به منزله تامین کننده این نیاز، از دیرباز نقش تعیین کننده‏ای در زندگی اجتما

ادامه مطلب  

نمونه سولات درس روانشناسی  

درخواست حذف این مطلب
ارسطو نخستین ی بود که برخی از اصول نفوذ اجتماعي و متقاعد سازی را صورت بندی کرد. تعریف روانشناسي : تقریبا به تعداد روانشناسان اجتماعي ، براي روانشناسي اجتماعي تعریف وجود دارد. ولی همه آنها در یک عامل با هم مشترک هستند و آن نفوذ اجتماعي است. پس ساده ترین تعریف براي روانشناسي اجتماعي این است : روانشناسي اجتماعي یعنی نفوذی که مردم بر عقاید و رفتار دیگران دارند. سوگیری بینش پس نگر چیست؟ همه ما تمایل داریم تا پس از آگاه شدن از نتیجه یک رویداد توانا

ادامه مطلب  

تعریف خشونت  

درخواست حذف این مطلب
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعي. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقای

ادامه مطلب  

شبکه های مجازی تهدیدی پیش روی دنیای حقیقی  

درخواست حذف این مطلب
ابزارهای شبکه های اجتماعي، نحوه تعامل در زندگی شخصی مردم را تغییر داده اند و اکنون در حال تغییر زندگی حرفه ای آنها نیز هستند، در حقیقت، این شبکه ها نقش مهمی در نحوه انجام تعاملات شغلی و تجاری نیز ایفا می کنند، اما نکته مهم ریسک بسیار بالای این شبکه ها است، این ابزارها با صدها میلیون کاربر در شبکه های مختلف اجتماعي، در سال های اخیر توجه مهاجمان را بیش از هر هدف دیگری به خود جلب کرده اند. سایت های شبکه های اجتماعي که اجتماعات مجازی کاربران این

ادامه مطلب