فریدون مشیری  

درخواست حذف این مطلب
تو گفتيمن به غير از ديگرانـــــم چُـــنينم در وفاداري، چنـانـــــــــم. » تو غير از ديگران بودي که امـــــــروز نه مي داني، نه مي پرسي نشانــــــــم!

ادامه مطلب  

دوستی  

درخواست حذف این مطلب
دوستيفريدون مشيري‏دل من دير زماني است که مي پندارد:«دوستي» نيز گُلي است؛‏مثل نيلوفر و ناز، ‏ساقه ي ترد ظريفي دارد. ‏بي گمان سنگدل است آن که روا مي دارد ‏جانِ اين ساقه ي نازک را ‏- دانسته -‏بيازارد!□در زميني که ضمير ست،از نخستين ديدار،هر سخن، هر رفتار،دانه هايي است که مي افشانيم.برگ و باري است که مي رويانيم. ‏آب و خورشيد و نسيم اش ‏«مهر» است ‏گر بدان گونه که بايست به بار آيد، ‏زندگي را به دل انگيزترين چهره بيارايد. ‏آن چنان با تو درآميزد

ادامه مطلب  

برگ و باد  

درخواست حذف این مطلب
باد پيچيد در ترانه برگ برگ لرزيد از بهانه باد هرکجا برگ خشک بود اوفتاد باغ ناليد و گفت باد ، مباد ! در شگفتم گناه باد چه بود برگ خشکيده بود و باد ربود باد نبود هرگز دشمن برگ مردن برگ دست باد نبود زندگي ذره ذره مي کاهد خشک و پژمرده مي کند چون برگ مرگ ناگه مي برد چون باد زندگي کرده دشمني يا مرگ برگ خشکم به شاخسار وجود تاکي آن باد سرد سر برسد توهم اي دوست ذره ذره مکش تا نخواهم که زودتر برسد فريدون مشيري

ادامه مطلب  

شکوفه ای بر  

درخواست حذف این مطلب
شعري از فريدون مشيري چو از بنفشه بوي صبح برخيزدهزار وسوسه در جان من برانگيزدکبوتر دلم از شوق مي گشايد بالکه چون سپيده به آغوش صبح بگريزددلي که غنچه ي نشکفته ي ندامت هاستبگو به دامن باد سحر نياويزدفداي دست نوازش گر نسيم شومکه خوش به جام م شکوفه مي ريزدتو هم مرا به نگاهي شکوفه باران کندر اين چمن که گل از عاشقي نپرهيزدلبي بزن به من اي شکوفه ي بختکه مي خوش است که با بوي گل درآميزد

ادامه مطلب  

کابوس...............  

درخواست حذف این مطلب
خدايا وحشت تنهاييم کشت ي با قصه ي من آشنا نيست درين عالم ندارم هم زباني به صد اندوه مي نالم - روا نيست - □ شبم طي شد، ي بر در نکوبيد. به بالينم چراغي نيفروخت. نيامد ماهتابم بر لب بام، دلم از اين همه بيگانگي سوخت. □ به روي من، نمي خندد اميدم زندگي در ساغرم نيست نه شعرم مي دهد تسکين به حالم، به غير از اشک غم در دفترم نيست. □ بيا اي مرگ، جانم بر لب آمد بيا در کلبه ام شوري برانگيز بيا شمعي به بالينم بيفروز بيا شعري به تابوتم بياويز! □ دلم در کوبد سر به

ادامه مطلب  

شعر نو زیبا  

درخواست حذف این مطلب
من دلم ميخواهدخانه اي داشته باشم پر دوستکنج هر ديوارشدوستهايم بنشينند ارامگل بگو گل بشنوهر ي ميخواهدوارد خانه پر مهر و صفايم گردديک سبد بوي گل سرخبه من هديه کندشرط وارد گشتنشستشوي دلهاستشرط ان داشتنيک دل بي رنگ و رياستبر درش برگ گلي ميکوبمروي ان با قلم سبز بهارمينويسم اي يارخانه ما اينجاستتا که سهراب نپرسد دگرخانه دوست کجاست؟(فريدون مشيري)

ادامه مطلب  

من و سیب و سگ و سایه ...  

درخواست حذف این مطلب
از همان اول صبح که پريده است مرا شب پرکي از بر بام دانم امروز مرا بخت سياه است دگر ظلماتي است به پا در ميان من و تنهايي و اين کوچه و شب مات و مبهوت همه خيره به دنبال تو مي گردم و من جمله ي راه ن را همه در کوه و کمر مي بينم غافل از آن سگ همسايه که دوش پارس مي کرد ز تنهايي و من به تو مديونم ! چونکه بستي سگ همسايه ي ما را به در خانه ي خويش سيب سرخي مي درخشد به دل شب ، و فتاد ه است به روي ديوار و من از ترس سگ همسايه ، سايه را پيشقدم مي کنم اين بار دگر تا بچيند

ادامه مطلب  

اگر...  

درخواست حذف این مطلب
اگر ماه بودم به هرجا که بودمسراغ تورا از خدا مي گرفتموگر سنگ بودم به هرجا که بوديسر رهگذار تو جا مي گرفتماگر ماه بودي به صد ناز شايدشبي بر لب بام من مي نشستيوگر سنگ بودي به هرجا که بودممرا مي ش تي مرا ميش تي (فريدون مشيري)

ادامه مطلب  

درگذشت فریدون مشیری  

درخواست حذف این مطلب
3آبان 1379: درگذشت فريدون مشيريپشت اين نقاب خنده، پشت اين نگاه شادچهره خموش مرد ديگري استمرد ديگري که سالهاي سالدر سکوت و انزواي محضبي اميد بي اميد بي اميد زيستهمرد ديگري که پشت اين نقاب خندههر زمان به هر بهانهبا تمام قلب خود گريسته فريدون مشيري، شاعري که با سادگي و صميميت و قلب مهربان و اشعار لطيفش، شاعر مهرباني، طبيعت و انسانيت ناميده شده است. فريدون مشيري در30 شهريورماه 1305 در تهران چشم به دنيا گشود. او از دوران نوجواني به شعر علاقمند شد و از

ادامه مطلب  

یاد من باشد فردا...  

درخواست حذف این مطلب
شعري از فريدون مشيري:ياد من باشد فردا دم صبحجور ديگر باشمبد نگويم به هوا، آب ، زمينمهربان باشم، با مردم شهرو فراموش کنم، هر چه گذشتخانه ي دل، بتکانم ازغمو به دستمالي از جنس گذشت ،بزدايم ديگر،تار کدورت، از دلمشت را باز کنم، تا که دستي گرددو به لبخندي خوشدست در دست زمان بگذارمياد من باشد فردا دم صبحبه نسيم از سر صدق، سلامي بدهمو به انگشت نخي خواهم بستتا فراموش، نگردد فردازندگي شيرين است، زندگي بايد کردگرچه دير است وليکاسه اي آب به پشت سر لبخ

ادامه مطلب  

یاد من باشد فردا...  

درخواست حذف این مطلب
شعري از فريدون مشيري:ياد من باشد فردا دم صبحجور ديگر باشمبد نگويم به هوا، آب ، زمينمهربان باشم، با مردم شهرو فراموش کنم، هر چه گذشتخانه ي دل، بتکانم ازغمو به دستمالي از جنس گذشت ،بزدايم ديگر،تار کدورت، از دلمشت را باز کنم، تا که دستي گرددو به لبخندي خوشدست در دست زمان بگذارمياد من باشد فردا دم صبحبه نسيم از سر صدق، سلامي بدهمو به انگشت نخي خواهم بستتا فراموش، نگردد فردازندگي شيرين است، زندگي بايد کردگرچه دير است وليکاسه اي آب به پشت سر لبخ

ادامه مطلب  

شب وسکوت  

درخواست حذف این مطلب
شب ها که سکوت است و سکوت است و سياهي آواي تو مي خواندم از لايتناهي آواي تو مي آردم از شوق به پرواز شب ها که سکوت است و سکوت است و سياهي امواج نواي تو به من مي رسد از دور دريايي و من تشنه مهر تو چو ماهي وين شعله که با هر نفسم مي جهد از جان خوش مي دهد از گرمي اين شوق گواهي ديدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست من سرخوشم از لذت اين چشم به راهي اي عشق تو را دارم و داراي جهانم همواره تويي هرچه تو گويي و تو خواهي ((فريدون مشيري))

ادامه مطلب  

فریدون مشیری۱۳۰۵-۱۳۷۹  

درخواست حذف این مطلب
فريدون مشيري در سي ام شهريور ۱۳۰۵ در تهران به دنيا آمد. جد پدري اش بواسطه يت اداري به همدان منتقل شده بود و از ان نادر شاه بود. پدرش ابراهيم مشيري افشار فرزند محمود در سال ۱۲۷۵ شمسي در همدان متولد شد و در ايام جواني به تهران آمد و از سال ۱۲۹۸ در وزارت پست مشغول خدمت گرديد. او نيز از علاقه مندان به شعر بود و در خانوده او هميشه اشعار حافظ و سعدي و فردوسي به گوش مي رسيد. مشيري سالهاي اول و دوم تحصيلات ابت را در تهران بود و سپس به علت يت اداري پدرش به م

ادامه مطلب  

تقدیم  

درخواست حذف این مطلب
من دلم مي خواهدخانه اي داشته باشم بر دوست،کنج هر ديوارشدوست هايم بنشينند آرامگل بگو گل بشنو...؛ هر ي مي خواهدوارد خانه پر عشق و صفايم گردديک سبد بوي گل سرخبه من هديه کند. شرط وارد گشتنشست و شوي دل هاستشرط آن، داشتنِ يک دل بي رنگ و رياست... بر درش برگ گلي مي کوبمروي آن با قلم سبز بهارمي نويسم اي يارخانه ي ما اينجاست تا که سهراب نپرسد ديگر" خانه دوست کجاست؟ " (( فريدون مشيري ))

ادامه مطلب  

شاید محال نیست  

درخواست حذف این مطلب
آن که درد عشق بداند ، اشکي بر اين سخن بفشانداين سان که ذرّه هاي دل بي قرار من سر در کمند عشق تو ، جان در هواي توستشايد محال نيست که بعد از هزار سال روزي غبار ما را ، آشفته پوي باد در دوردست دشتي از ديده ها نهان بر برگ ارغواني ، - پيچيده با خزان - يا پاي جويباري ، - چون اشک ما روان - پهلوي يکدگر بنشاند ما را به يکدگر برساند !!! فريدون مشيري

ادامه مطلب  

فریدون زندی در تهران  

درخواست حذف این مطلب
فريدون زندي در تهران هافبک سابق استقلال و تيم ملي به تهران آمد. به گزارش "ورزش سه"، فريدون زندي که پس از مصدوميت شديدش در ليگ قطر ماههاست از ميادين فوتبال دور مانده، يک هفته اي است به تهران آمده و با توجه به اعتقادي که به نوع تمرينات محمدرضا مولايي بدنساز پيشين سرخ ها دارد، تمرينات بدنسازي خود را زير نظر اين مربي در ورزشگاه راه آهن آغاز کرده است.گفته مي شود زندي تا نيم فصل مهياي حضور در ميادين خواهد شد.

ادامه مطلب  

خاطرات  

درخواست حذف این مطلب
با تو گفتم :که بمان دل تنهاي مرا ياري کن، و تو گفتي من از اين شهر سفر خواهم کرد. عاقبت هم رفتي، نه خودت يا که تنت نه دل زيبايت را تو ازين خسته گرفتي رفتي و چه آسان تو ش تي دل غمگين مرا تو سفر کردي از اين شهر ولي، اي گل خوبم، جانم من هنوزم « حذر از عشق ندانم، سفر از پيش تو هرگزنتوانم، نتوانم» *** روزها مي رود اما منِ دلخسته ي پاک با همه درد در اين شهر غريب، باز عاشق خواهم ماند همهْ فکرمْ، همهْ ذکرمْ، آرزوهاي دلِ دربدر و خسته ز هجرم، وصل و ديدار تو خواه

ادامه مطلب  

پیشاپیش رسیدن بهار 1393 را به همه ایرانیان تبریک عرض می نمایم  

درخواست حذف این مطلب
بوي باران، بوي سبزه، بوي خاکشاخه هاي شسته، باران خورده پاکآسمان آبي و ابر سپيدبرگهاي سبز بيدعطر نرگس، بادنغمه شوق پرستوهاي شادخلوت گرم کبوترهاي مستنرم نرمک ميرسد اينک بهارخوش به حال روزگار ...خوش به حال چشمه ها و دشتهاخوش به حال دانه ها و سبزه هاخوش به حال غنچه هاي نيمه بازخوش به حال دختر ميخک که ميخندد به نازخوش به حال جام لبريز از خوش به حال آفتاب ؛نرم نرمک ميرسد اينک بهارخوش به حال روزگار ...خوش به حال روزگار ..."فريدون مشيري"

ادامه مطلب  

تو بمان با من، تنها تو بمان!  

درخواست حذف این مطلب
به تو مي شم اي سراپا همه خوبي تک و تنها به تو مي شم همه وقت، همه جا من به هر حال که باشم به تو مي شم تو بدان اين را، تنها تو بدان! تو بيا، تو بمان با من، تنها تو بمان! جاي مهتاب به تاريکي شبها تو بتاب! من فداي تو، به جاي همه گل ها تو بخند! اينک اين من که به پاي تو در افتادم باز ريسماني کن از آن موي دراز تو بگير، تو ببند! تو بخواه، پاسخ چلچله ها را، تو بگو! قصه ابر هوا را تو بخوان! تو بمان با من، تنها تو بمان! در دل ساغر هستي تو بجوش! من همين يک نفس از جرعه ج

ادامه مطلب  

** جشن پیروزی کاوه و فریدون **  

درخواست حذف این مطلب
۲۱ مهر جشن پيروزي کاوه و فريدون فردوسي در شاهنامه اين سال ها را اين گونه توصيف کرده است: سه سالش پدروار از آن شير/ همي داد «هشيوار» زنهار گير نشد سير ضحاک از آن جست و جوي/ شد از گيتي پر از گفت و گوي دوان مادر آمد سوي مرغزار/ چنين گفت با مرد زنهار دار شوم ناپديد از ميان گروه /مر اين را برم تا به البرز کوه يکي مرد ديني بدان کوه بود/ که از کار گيتي بي اندوه بود بدين ترتيب فريدون تا شانزده سالگي در نزد مرد فرزانه مي ماند و سپس به طور پنهان به نزد مادرش م

ادامه مطلب  

** جشن پیروزی کاوه و فریدون **  

درخواست حذف این مطلب
۲۱ مهر جشن پيروزي کاوه و فريدون فردوسي در شاهنامه اين سال ها را اين گونه توصيف کرده است: سه سالش پدروار از آن شير/ همي داد «هشيوار» زنهار گير نشد سير ضحاک از آن جست و جوي/ شد از گيتي پر از گفت و گوي دوان مادر آمد سوي مرغزار/ چنين گفت با مرد زنهار دار شوم ناپديد از ميان گروه /مر اين را برم تا به البرز کوه يکي مرد ديني بدان کوه بود/ که از کار گيتي بي اندوه بود بدين ترتيب فريدون تا شانزده سالگي در نزد مرد فرزانه مي ماند و سپس به طور پنهان به نزد مادرش م

ادامه مطلب  

تاریخچه بسکتبال کاشان  

درخواست حذف این مطلب
بسکتبال در سال هاي قبل از 1337 در کاشان چندان رونقي نداشت و چند نفري در اين رشته مشغول به فعاليت بودند که از نظر فني قابل توجه بود ولي به سبب کمبود نفرات و نبودن مربي بخصوص اين رشته به طور جدي دنبال نمي شد. در اين زمان از بازيکنان نظير آقايان ، جواد زراعتي ، فريدون شفق ، محمود حمصي و حسن سينا فعاليت در اين رشته را داشنتد.

ادامه مطلب  

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم  

درخواست حذف این مطلب
بي تو مهتاب شبي باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتمشوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودمشدم آن عاشق ديوانه که بودمدر نهانخانه جانم گل ياد تو درخشيدباغ صد خاطره خنديدعطر صد خاطره پيچيديادم آيد که شبي با هم از ان کوچه گذشتيمپر گشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيمساعتي بر لب آن جوي نشستيمتو همه راز جهان ريخته در چشم سياهتمن همه محو تماشاي نگاهتآسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشه ماه فرو ريخته در آبشاخه ها دست بر آورده ب

ادامه مطلب  

یه شعر از آقای بهنام نجف نیا  

درخواست حذف این مطلب
آدنبسوزانم به آهي اين زمين هيچش ثمر نيست چه آتش تا که زان خا ترش اصلا خبر نيستدرختان ريشه در افلاک و قمري در دل خاک زمستان گرم سوزان است وآتش سرد تر نيستفريدون يار ضحاک است ومي در ساغرش ريزد مشو نالان و گريان و بدان خون در جگر نيستبتابد بر زمين خورشيد، اندر روز روشن ستاره ربٌ و بر ما گرچه خود نورش ز سر نيسترفيقانم دهندم جام مي از شر دردم ازين دردم هزاران جام مي بر من اثر نيستچه طوفاني ست فصل کرگدن با ذات پستش درين طوفان خبر جز کر بي بال و پر نيس

ادامه مطلب  

جشن  

درخواست حذف این مطلب
جشن برامده ازاسايش درزندگى ونيکى در شه مردم است.برگزارى جشنهاى فراوان دريک سرزمين نشانه بزرگى و والايىشهروندى و والامنشى مردمان ان است.ابوريحان گفته است که شمردن جشنهاى ايرانيان همانند شمار ابگذرهاى يک سيلابناشدنى است.مى تواند نشانه زندگى زيبا و هنرمندانه دراين سرزمين باشد..جشن برامده از کلمات..يزشن..ستايش...مى باشد.يکىازاين جشنها جشن سده است.جشن ملى يادگار نياکانمان.مردم از تاريکى و سردى بيزارند و روشنايى و گرمى را دوست دارند.بههمين شون

ادامه مطلب  

مادرانِ میهن  

درخواست حذف این مطلب
مادرانم بى بديل و بى تکرار، درگذرگاه روزگار سختْ نامهربانکه تا بودند چه همايون ، عد ِ خداوندگارانِ قدرت ﺭﺍ سهراب گونه به س ه نشستند.و فريدون وار دربرابر تلاطم مرگبار اقيانوسِ هراس و سکوتدر شبانه وحشتِ ميهن ايستادندتا شاخه نسترن و مرجان به مهروناز، روزى بِه بيآرايند.زمهرير ناسپاسى هم سلطنتِ غرور و عفتشان ﺭﺍ هماره ستود.همه اميد و ايثار بودند که دربهار وهم خزان عطرشان مانا شد.بياد مادرو صبور وداغدارم بهرنگ معينى-١٦ اکتبر ٢٠١٦

ادامه مطلب  

« صعود تیم کوهنوردی بیمارستان خاتم الانبیاء«ص»گنبدکاووس به مناسبت دهه مبارک فجر»  

درخواست حذف این مطلب
تيم کوهنوردي بيمارستان خاتم الانبياء«ص»گنبدکاووس متشکل از آقايان سليمان شريفعلي زاده-فريدون شيبک- محسن حسين زاده و رحمان برزگر به مناسبت دهه مبارک فجر و در فرصتي که هوا مناسب بود اقدام به صعود به ارتفاعات مارانکوه از توابع شهرستان آزادشهر نمود. اين همکاران در قالب برنامه شهرستاني ستاد گراميداشت دهه مبارک فجر اقدام کرده و در طول سال نيز به مناسبت هاي مختلف به قلل مختلف استان و کشور صعود مي نمايند.

ادامه مطلب  

پیست فریدونشهر  

درخواست حذف این مطلب
پيست اسکي فريدونشهر در 180 کيلومتري غرب استان اصفهان در منطقه اي کوهستاني در سه کيلومتري شهرستان فريدون شهر واقع در ارتفاعات موسوم به گردنه روستاي چقيورت قرار گرفته. پيست اسکي 67 تاري فريدون شهر تنها پيست اسکي استاندارد در استان اصفهان است که شيب تند ومنحصر به فرد 35 درجه دارد. ارتفاع پايه پيست اسکي فريدونشهر از سطح دريا 2630 متر و در بالاترين نقطه به سه هزار متر مي رسد که با اين مشخصات مرتفع ترين پيست اسکي فلات ايران است. اين پيست مجهز به دو دستگ

ادامه مطلب  

بی تو مهتاب شبی  

درخواست حذف این مطلب
دوست فرق است بين دوست داشتن و داشتن دوست، دوست داشتن امري لحظه ايي است، اما داشتن دوست استمرار لحظه هاي دوست داشتن است ......................................................... خانه اي پر دوست.... من دلم مي خواهد خانه اي داشته باشم پر دوست کنج هر ديوارش دوست هايم بنشينند آرام گل بگو گل بشنو...؛ هر ي مي خواهد وارد خانه پر عشق و صفايم گردد يک سبد بوي گل سرخ به من هديه کند شرط وارد گشتن شست و شوي دل هاست شرط آن داشتن يک دل بي رنگ و رياست... بر درش برگ گلي مي کوبم روي آن با قلم سبز

ادامه مطلب  

عاشقم...  

درخواست حذف این مطلب
عاشقم اهل همين کوچه ي بن بست کناري که تو از پنجره اش پاي به قلب من ديوانه نهادي. تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره ي باز کجا؟ من کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟ تو به لبخندو نگاهي من دلداده به آهي بنشستيم . تو در قلب و من خسته به چاهي گنه از کيست؟ از آن پنجره ي باز؟ از آن لحظه ي آغاز؟ از آن چشم گنه کار؟ از آن لحظه ي ديدار؟ کاش مي شد گنه پنجره و لحظه و چشمت همه بر دوش بگيرم جاي آن يک شب مهتاب، تو را تنگ در آغوش بگيرم . فريدون مشيري

ادامه مطلب  

خانه دوست کجاست ؟؟!!!  

درخواست حذف این مطلب
من دلم مي خواهدخانه اي داشته باشم پر دوستکنج هر ديوارشدوستهايم بنشينند آرامگل بگو گل بشنوهر ي مي خواهدوارد خانه پر عشق و صفايم گردديک سبد بوي گل سرخبه من هديه کندشرط وارد گشتنشست و شوي دلهاستشرط آن داشتنيک دل بي رنگ و رياستبر درش برگ گلي مي کوبم روي آن با قلم سبز بهارمي نويسم اي يارخانه ي ما اينجاستتا که سهراب نپرسد ديگر"خانه دوست کجاست؟ "فريدون مشيري

ادامه مطلب  

خانه دوست کجاست ؟؟!!!  

درخواست حذف این مطلب
من دلم مي خواهدخانه اي داشته باشم پر دوستکنج هر ديوارشدوستهايم بنشينند آرامگل بگو گل بشنوهر ي مي خواهدوارد خانه پر عشق و صفايم گردديک سبد بوي گل سرخبه من هديه کندشرط وارد گشتنشست و شوي دلهاستشرط آن داشتنيک دل بي رنگ و رياستبر درش برگ گلي مي کوبم روي آن با قلم سبز بهارمي نويسم اي يارخانه ي ما اينجاستتا که سهراب نپرسد ديگر"خانه دوست کجاست؟ "فريدون مشيري

ادامه مطلب  

سید جلال حسینی رسما به الاهلی پیوست  

درخواست حذف این مطلب
سيد جلال حسيني سرانجام پس از مذاکرات طولاني با پرسپوليس با اين باشگاه به توافق نرسيد و از اين تيم جدا شد. سايت رسمي باشگاه الأهلي نوشت که سيد جلال حسيني با باشگاه الأهلي به توافق نهايي رسيد و به زودي در قطر حاضر مي شود تا در تست پزشکي باشگاه شرکت کند و به رسانه ها معرفي شود. سيد جلال حسيني تنها بازيکن ايراني نيست که در الأهلي بازي ميکند. مجتبي جباري هم فصل قبل جانشين فريدون زندي در اين تيم شد و فصل بسيار خوبي را پشت سرگذاشت. سايت باشگاه الأهلي

ادامه مطلب  

عاشقانه - amorously  

درخواست حذف این مطلب
پرسيدي ز من عشق تو از بهر چيست ؟خود در آينه بنگر دليل رسوايي مرا ببين !در کوي عشق تو رسوايي چه سود ؟داني پريشانم گو ،پريشاني ام ز چيست ؟!مهمان هر شبم گشته اند سهراب ، شاملو ، مشيري ، فروغ 1شعري نوشيدم به سرخوشيمست گشته ام ز تکرار قافيه تکرار داستانهاي عاشقانهدر جمع شاعرانه ام شوري به پا کرده ، اين عاشقانه ام 1- شاعر اين مصرع آقاي اکبر ياقوتي اکرم محمدزاده - ارديبهشت 1393 asked me what is the reason for your love yourself , look in the mirror see , the reason for my confusion the alley your love what profit b

ادامه مطلب  

خانه دوست کجاست؟  

درخواست حذف این مطلب
من دلــــم ميخواهد خــانه اي داشتــــه باشم پر دوســـت کنـــج هر ديوارش دوستهايم بنشينند آرام گل بگو گل بشنــــو هر ـــي ميخواهد وارد خانه پر عشق وصفايم گردد يک سبــد بوي گل سرخ به من هديــــه کند شرط وارد گشتن شست وشوي دلهاست شرط آن داشتن يک دل بي رنگ ورياست بر درش برگ گلي ميکوبم روي آن با قلم سبزبهار مينويســــم اي يار خــــانه ما اينجـــاست تا که سهـــراب نپرسد ديگر "خانه دوســـــت کجـــاست؟" فريــــدون مشيري

ادامه مطلب  

ازدنیای سیاست  

درخواست حذف این مطلب
تازه هاي مطبوعات اسان - مورخ پنج شنبه 1393/04/19 شماره انتشار 18732 جواناين رو مه در بخش هايي از مطلبي با تيتر «۱۵سال پيش در چنين روزي» با اشاره به غائله ۱۸ تير که 15سال پيش رخ داده به ارزي خود از تحولات سال هاي ۷۸ و ۸۸ پرداخته و تاکيد دارد با روي کار آمدن ت يازدهم برنامه هاي چندلايه اي با هدف آشوب آفريني و هاب زايي در ها و تزريق آن به جامعه در دستور کار قرار گرفته است لازم است مهم ترين مصداق «وسيله قرار گرفتن دانشجو ها» توسط پدرخوانده هاي اين جريان بار

ادامه مطلب  

تاریخ ورامین  

درخواست حذف این مطلب
مقدمه : ايران که بنا به موقعيت طبيعي خود در ميان دو درياي خزر و فارس قرار گرفته است , حکم پل مرتفعي را دارد که رشته کوههاي البرز و زاگرس در دو سوي آن مانع از تاثير هواي مجاور در سطح برجسته و محصور داخلي آن گشته و ناحيه را به صورت نجدي خشک درآورده است که بر سر راه عبور امواج انساني از مناطق شمالي به سوي مناطق جنوبي قرار داشته و اينان را ناگزير مي ساخته که بر آن بگذرند تا به آسياي غربي و جنوبي در پي آب و دانه و سبزه و مسکن رهسپار گردند . اين سير و عبو

ادامه مطلب  

تجلیل از قهرمانان  

درخواست حذف این مطلب
در تاريخ 2 آبان 93 به مناسبت هفته ورزش و تربيت بدني از قهرمانان برجسته چالوسي که در ميادين بين المللي افتخار آف د و هيات هاي فعال در برنامه با شکوهي تقدير و تشکر به عمل آمد .از تعداد 18 قهرمان برتر بين المللي که از انها تجليل شد ، کاراته چالوس توانست 8 نفر را به خود اختصاص دهد که عبارتند از : آقايان عباس عسگريان - جاويد احمدي - سيامک بابو کوهستاني -مجيد محمودي - علي صلاحي کجور - مهشيد حيدر پور - غزل فيروزي - فريدون فيروزي ضمنا هيات کاراته چالوس نيز به

ادامه مطلب  

لذت زندگی  

درخواست حذف این مطلب
پر کن پياله را، کين اب اتشين ديريست ره به حال ابم نمي برد! اين جام ها که در پي هم مي شود تهي ، دريا ي آتشست که ريزم به کام خويش گرداب مي ربايد و آبم نمي برد! من با سمند سرکش و جادويي تا بيکران عالم پندار رفته ام تا دشت پر ستاره ي شه هاي گرم تا مرز نا شناخته ي مرگ و زندگي تا کوچه باغ خاطره هاي گريز پا – تا شهر ياد ها.... ديگر هم جز تا کنار بستر خوابم نمي برد! هان اي عقاب عشق ! از اوج قله هاي مه آلود دور دست پرواز کن به دشت عمر من آنجا ببر مرا که م نمي برد (م

ادامه مطلب  

اهنگ های جدید  

درخواست حذف این مطلب
احسان خواجه ي احمد سعيدي افشين آذري يگانه امين فياض اميد جهان عظيمي علي امين رستمي بابک جهانبخش بابک مافي باراد بخش نوحه و مداحي بهنام صفوي حامد پهلان حامي حسام الدين حميد عسکري ديگر خواننده ها دي جي بلک زينگ دي جي سروش اس جي ترک رضا شيري رضا صادقي سالار عقيلي سامان جليلي سهيل جامي سيروان خسروي شهاب رمضان شهرام شکوهي علي ارشدي علي رهام عليرضا روزگار علي عبدالمالکي علي لهراسبي عليرضا طليسچي عماد طالب زاده عمران طاهري فرزاد فرزين فريدون آس

ادامه مطلب  

ناصر اسدی قهرمان تکواندو نوجوانان ایران شد  

درخواست حذف این مطلب
مسابقات تکواندو قهرماني نوجوانان ايران به مدت دو روز در خانه تکواندو کرج برگزار شد. اين مسابقات که به مدت دو روز 19 و 20 آذر ماه در کرج ، ت آباد خانه تکواندو با حضور قهرمانان استانهاي کشور برگزار شد سهم مازندران در اين مسابقات يک مدال طلا بود که تنها طلاي اين استان توسط پديده فريدون کناري ناصر اسدي بدست آمد.وي که قهرماني دوسال پياپي در رده سني نونهالان کشور را در کارنامه خود دارد با اولين حضور خود به عنوان نوجوانان مازندران در رقابت هاي قهرمان

ادامه مطلب  

ید اینترنتی سریال ماتادور  

درخواست حذف این مطلب
نام مجموعه:سريال ايراني ماتادور|فرمت:dvd-vob|کيفيت:بسيار خوب(640*480)|زبان: فارسي|تعداد دي وي دي:2عدد|تعداد قسمتها: 11 قسمت|ميانگين هر قسمت:50 دقيقه|توضيحات: ضبط شده از تلويزيون| توضيحات: سريال ماتادور، يک سريال پليسي زيبا به کارگرداني فرهاد ميباشد. در اين سريال که به مناسبت هفته نيروي انتظامي از تلويزيون پخش شد بازيگران معروفي چون عليرام نورايي، شقايق فراهاني، پولاد کيميايي، تيرداد کيايي، پوريا پورسرخ، سام درخشاني، ليندا کياني و مجيد مشيري ايفاي

ادامه مطلب  

شعر بسیار زیبا و ماندگار بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک از فریدون مشیری  

درخواست حذف این مطلب
بوي باران بوي سبزه بوي خاک شاخه هاي شسته باران خورده پاک آسمان آبي و ابر سپيد برگهاي سبز بيد عطر نرگس باد نغمه شوق پرستو هاي شاد خلوت گرم کبوترهاي مست نرم نرمک مي رسد اينک بهار خوش به حال روزگار خوش به حال چشمه ها و دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها خوش به حال غنچه هاي نيمه باز خوش به حال دختر ميخک که مي خندد به ناز خوش به حال جام لبريز از خوش به حال آفتاب اي دل من گرچه در اين روزگار جامه رنگين نمي پوشي به کام باده رنگين نمي نوشي ز جام نقل و سبزه

ادامه مطلب  

تاریخچه بسکتبال کاشان  

درخواست حذف این مطلب
تاريخچه بسکتبال کاشان بسکتبال در سال هاي قبل از 1337 در کاشان چندان رونقي نداشت و چند نفري در اين رشته مشغول به فعاليت بودند که از نظر فني قابل توجه بود ولي به سبب کمبود نفرات و نبودن مربي بخصوص اين رشته به طور جدي دنبال نمي شد. در اين زمان از بازيکنان نظير آقايان ، جواد زراعتي ، فريدون شفق ، محمود حمصي و حسن سينا فعاليت در اين رشته را داشنتد..

ادامه مطلب  

علی رغم حضور فرماندار تبریز، جلسه این هفته شورای شهر تبریز برگزار نشد  

درخواست حذف این مطلب
شهريارنيوز: جلسه اين هفته شوراي ي شهر تبريز به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا براي رسميت يافتن جلسه برگزار نشد. به گزارش شهريار، بر اساس دستور جلسه شوراي ي شهر تبريز در اين جلسه مقرر بور انتخابت هئيت رئيسه شوراي ي شهر تبريز برگزار شود که به دليل عدم حضور ده نفر از اعضا اين جلسه به حد نصاب نرسيد و رسميت نيافت. با توجه به دستور جلسه اين هفته شوراي ي شهر تبريز مبني بر برگزاري انتخابات هئيت ريسه شورا، رحيم شهرتي فر فرماندار تبريز نيز در اين جلس

ادامه مطلب  

قلب من + چشم تو = ....  

درخواست حذف این مطلب
مــــن آنچه را احســــــــــاس بايد کرد يا از نگاه دوســـت بايد خواند، هـــــــــــــــرگز نمي پرسم هرگز نمي پرسم که : آيا دوســــــــــــتم داري؟ قـــــــــــلب من و چـــــــــــــــــشم تو مي گويد به من آري... "فــــــــــــــريدون مشيري" +.... for you

ادامه مطلب  

سید جلال حسینی رسما به الأهلی پیوست  

درخواست حذف این مطلب
سيد جلال حسيني رسما به الأهلي پيوست م ع تيم ملي فوتبال ايران و باشگاه پرسپوليس رسما به الأهلي قطر پيوست. سيد جلال حسيني سرانجام پس از مذاکرات طولاني با پرسپوليس با اين باشگاه به توافق نرسيد و از اين تيم جدا شد.به نقل از ايسنا، سايت رسمي باشگاه الأهلي نوشت که سيد جلال حسيني با باشگاه الأهلي به توافق نهايي رسيد و به زودي در قطر حاضر مي شود تا در تست پزشکي باشگاه شرکت کند و به رسانه ها معرفي شود.سيد جلال حسيني تنها بازيکن ايراني نيست که در الأهلي

ادامه مطلب  

دختر کبریت فروش  

درخواست حذف این مطلب
دختر کبريت فروش نويسنده : هانس کريستين اندرسن مترجم : فريدون فرياد تصويرگر : راشل ايزادوراترنر ناشر : کتابهاي شکوفه وابسته به موسسه انتشارات کبير داستان دختر کبريت فروش از توصيف آ ين غروب سال آغاز مي شود . آ ين غروبي که برف سنگيني مي بارد و از زبان راوي سوم شخص هوا تقريبا ً تاريک شده و شب در راه است . دختر فقيري در خيابانهاي سرد و تاريک شهر راه مي رود . پاهايش است و سر کوچکش را هيچ چيزي از باد و سرما حفظ نمي کند . نويسنده در ادامه داستان به فقر دختر

ادامه مطلب  

«انارهای نارس» رنگ رامی بیند  

درخواست حذف این مطلب
«انارهاي نارس» رنگ رامي بيند اسان - مورخ دوشنبه 1393/10/22 شماره انتشار 18880 احمد صبريان- سينمايي «انارهاي نارس » پس از فراز و نشيب هاي فراواني که پشت سر گذاشت سر انجام تا پايان سال جاري به نمايش عمومي در مي آيد. «مجيد رضا مصطفوي» کارگردان اين اثردر مورد تغييرات نسبت به نسخه به نمايش درآمده در جشنواره ف ال گذشته مي گويد: از آن جا که داستان اين اکشن نيست و درباره يک کارگر است به اين نتيجه رسيديم که آن را براي اکران عمومي ۹ دقيقه کوتاه کنيم. به گزارش اس

ادامه مطلب  

گلوی بیدار شهر شعر و شور و شعور  

درخواست حذف این مطلب
اکبر ا ير از مي گويند: از موسيقي اصيل بدم مي آمد از داد امان امان امان و پيش درآمد طولاني از شجريان و هرچه موسيقي مقامي بود، چه ترکي آذربايجاني چه فارسي دري. اصلا اين جنس موسيقي با روح بازيگوش بي سواد من در سال هاي جهل و جه سازگار نبود.غرق در آهنگ هاي لاله زاري بودم غرق در، ديم دام ديرام دام! بعد ارتقا پيدا رسيدم به سيمين غانم و فرهاد و فريدون فروغي. دهه 50 سپري شد؛ رسيدم به دهه 60. از جلوي پاساژي مي گذشتم ص ترمز پاهايم شد و مرا پرچ کرد به ص که آشوب ک

ادامه مطلب